กทม.สอบ1/2561วันที่3ก.พ.62,มรภ.สวนดุสิต”จัดสอบ”


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กทม.สอบ1/2561วันที่3ก.พ.62,มรภ.สวนดุสิต"จัดสอบ"กทม.

กทม.

ลิงค์: https://ehenx.com/1918/ หรือ
เรื่อง: สอบ1/2561วันที่3ก.พ.62,มรภ.สวนดุสิต”จัดสอบ”


กทม. จัดสอบวันที่ 3 ก.พ. 62 มรภ.สวนดุสิต ชนะประมูลได้จัดสอบ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงาน ก.ก. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ข้อสอบ กระดาษคำตอบ ตรวจและประเมินผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เก็บรักษา และจัดหาสถานที่สอบ รวมทั้งบริหารงาน ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียดดังนี้

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ข้อสอบ กระดาษคำตอบ ตรวจและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เก็บรักษา และจัดหาสถานที่สอบรวมทั้งบริหารงานในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 โดยวิธีคัดเลือก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตามที่ กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างเหมาพิมพ์ข้อสอบ กระดาษคำตอบตรวจและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เก็บรักษา และจัดหาสถานที่สอบรวมทั้งบริหารงานในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 โดยวิธีคัดเลือก นั้น

จ้างเหมาพิมพ์ข้อสอบ กระดาษคำตอบ ตรวจและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เก็บรักษา และจัดหาสถานที่สอบรวมทั้งบริหารงานในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 18,629,610.00 บาท (สิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อบสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562

(นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์)
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments