กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ม.ค. -28 ม.ค. 2562

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ม.ค. -28 ม.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/1838/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ม.ค. – 28 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนังกานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา
วิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา
วิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
1. จัดทำ รวบรวมข้อมูล เพื่อการจัดทำแผน และประสานแผน
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผน
3. ติดตาม และตรวจสอบงานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ
4. ดำเนินการในการรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือโครงการ
5. รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
6. ประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย และการลาออกจากราชการ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานงานทะเบียนประวัติ ข้อมูลบุคคล การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงานบำเหน็จความชอบ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และการพัฒนาข้าราชการ และลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ
4. ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

การประเมินครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง และการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล
  2. เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
  3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน
  4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ
นักทรัพยากรบุคคล

การประเมินครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับ พนักงานราชการ
  4. ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  5. ความรู้เกี่ยวกับด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. – 28 ม.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 ก.พ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments