กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-13 ธ.ค. 2561 รวม 155 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-13 ธ.ค. 2561 รวม 155 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/1579/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม155อัตรา,นายทหารสัญญาบัตร,(ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 155
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ธ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562

กองทัพบก มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งที่ขาดแคลนตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก จำนวน 155 อัตรา (บัญชีตำแหน่งตามแนบ) รายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์ ประเภท ก

กลุ่มสอบที่ 3 วิทยาศาสตร์ ประเภท ข

กลุ่มสอบที่ 4 ศิลปศาสตร์

กลุ่มสอบที่ 5 นิติศาสตร์

กลุ่มสอบที่ 6 การเงินการบัญชี

กลุ่มสอบที่ 7 ศาสนศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. บุคคล ชาย/หญิง
 2. ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือทหารที่ปลดจากกองประจำการโดยรับราชการจนครบกำหนด)

กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขา-ทาง

 1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 2. วิศวกรรมเครื่องกล
 3. วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ
 4. วิศวกรรมไฟฟ้า
 5. เคมีวิศวกรรม
 6. เคมีอุตสาหกรรม
 7. วิศวกรรมยานยนต์
 8. วัสดุศาสตร์
 9. วิศวกรรมโยธา
 10. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 11. วิศวกรรมสำรวจ
 12. วิศวกรรมปฐพี
 13. วิศวกรรมชลประทาน
 14. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 15. วิศวกรรมการทาง
 16. ปฐมพีวิทยา
 17. วิศวกรรมอุตสาหการ
 18. วิศวกรรมโลหะการ
 19. วิศวกรรมสภาวะแวดล้อม
 20. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมอุตสาหกรรม
 21. วิศวกรรมไฟฟ้า
 22. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 23. สาขาวัสดุศาสตร์
 24. วิศวกรรมโยธา
 25. วิศวกรรมสุขาภิบาล
 26. วิศวกรรมสำรวจ
 27. วิศวกรรมเหมืองแร่
 28. วิศวกรรมชลประทาน
 29. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 30. ธรณีวิทยาเหมืองแร่
 31. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
 32. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 33. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์ ประเภท ก

คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขา-ทาง

 1. สถิติศาสตร์
 2. สถิติ
 3. สถิติประยุกต์
 4. สถิติคณิตศาสตร์
 5. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 7. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 8. วท.บ.สาขาเวชระเบียน เวชสถิติ

กลุ่มสอบที่ 3 วิทยาศาสตร์ ประเภท ข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขา-ทาง

 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม,เคมีอุตสาหกรรม
 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีประยุกต์และไอโซโทป,นิวเคลียร์ฟิสิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์รังสี
 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
 4. สัตวศาสตร์
 5. เกษตรป่าไม้
 6. สัตวบาล
 7. เกษตรศาสตร์
 8. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 12. วท.บ., คศ.บ., ศศ.บ. หรือ ศษ.บ. ในสาขา
  1. คหกรรมศาสตร์
  2. อาหารและโภชนากรรม
  3. อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  4. โภชนวิทยา
  5. เทคโนโลยีการอาหาร การอาหาร
  6. อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
  7. โภชนาการและการกำหนดอาหาร

กลุ่มสอบที่ 4 ศิลปศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขา-ทาง

 1. สังคมศึกษา
 2. สังคมสงเคราะห์ (พัฒนาชุมชน)
 3. อักษรศาสตร์
 4. การบริหารงานทั่วไป
 5. การจัดการ
 6. การจัดการทั่วไป
 7. บริหารธุรกิจ
 8. เศรษฐศาสตร์
 9. ประวัติศาสตร์
 10. เทคโนโลยีด้านการศึกษา
 11. โสตทัศนศึกษา
 12. นิเทศาสตรบัณฑิต
 13. การประชาสัมพันะ์
 14. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
 15. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 16. การจัดการทั่วไป
 17. รัฐศาสตร์ การปกครอง
 18. การบริหารงานบุคคล
 19. การบริหารทั่วไป
 20. การบริหารธุรกิจ
 21. เทคโนโลยีทางการศึกษา
 22. ศึกษาศาสตร์
 23. ศิลปศาสตร์ ภาษาเขมร
 24. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 25. วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 26. บรรณารักษ์ศาสตร์
 27. วารสารศาสตร์
 28. ศิลปศาสตร์ ในสาขาโฆษณา
 29. การหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์
 30. โฆษณาและสิ่งพิมพ์วารสารและการประชาสัมพันธ์
 31. ศิลปะการสื่อสารและโฆษณา

กลุ่มสอบที่ 5 นิติศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขา-ทาง

 1. นิติศาสตรบัณฑิต
 2. รัฐศาสตร์

กลุ่มสอบที่ 6 การเงินการบัญชี

คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขา-ทาง

 1. การบัญชี
 2. การบัญชีทั่วไป
 3. การสอบบัญชี
 4. การบัญชีต้นทุน
 5. การต้นทุน
 6. การเงิน
 7. การเงินและการธนาคาร
 8. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 9. การเงินการธนาคาร
 10. การเงินและการบัญชี
 11. การบัญชีและการเงิน
 12. บัญชีการเงิน
 13. บัญชี
 14. พาณิชยศาสตร์
 15. บริหารธุรกิจ
 16. เศรษฐศาสตร์
 17. การเงิน
 18. เศรษฐศาสตร์การเงิน
 19. เศรษฐศาสตร์การคลัง

กลุ่มสอบที่ 7 ศาสนศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขา-ทาง

 1. เปรียญธรรม 9 ประโยค
 2. พุทธศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรม 4 ประโยค ขึ้น
 3. ศาสนศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรม 4 ประโยค ขึ้นไป
 4. พุทธศาสตร์

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 13 ธ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมยุทธศึกษาทหารบก

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments