Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 พ.ย. -4 ธ.ค. 2561 รวม 15 อัตรา

title=กรมอนามัยtitle=ศาลปกครองศาลปกครอง

ศาลปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/1329/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)

ด้วยสำนักงานศาลปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง อาศัยอำนาจตามมาตรา 78 มาตรา 85 และมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มติคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในการประชุมครั้งที่ 8611/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสำนักงานศษลปกครองนำมาใช้โดยอนุโลมและคำสั่งสำนักงานศาลปคกรอง ที่ 506/2561 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองปฏิบัติราชการแทน สำนักงานศาลปกครองจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)
ปฏบัติงานที่ส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองและ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองจัดทดสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานนิติการ งานวินัย งานวิชาการกฎหมาย งานธุรการคดี เช่น งานรับคำฟ้อง คำอุทธรณ์ คำขอต่างๆ เอกสารคำคู่ความ และตั้งสำนวนคดี งานค่าธรรมเนียมศาล งานบันทึกข้อมูบคดีลงระบบงานคดี จัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษา จัดเก็บสำนวนคดี งานตรวจสอบและงานดำเนินการหลังคำพิพากษา/คำสั่ง งานจัดทำหมาย คำสั่ง ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวกับงานคดีทุกประเภทตามคำสั่งศาล หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) แบ่งเป็ฯ 2 ส่วน ดังนี้

 1. ทดสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริง เหตุผล และการกำหนดประเด็นของเรื่อง (180 คะแนน) ประกอบด้วย
  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
  2. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  3. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  4. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  5. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (หมวดวินัย และหมวดการดำเนินการทางวินัย)
 2. ทดสอบความรู้ความสามารถในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 ธ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศาลปกครอง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments