กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ต.ค. -6 พ.ย. 2561 รวม 5 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กองทัพอากาศกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/1144/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,การเงิน,ตัดผม,การเกษตร,พัสดุ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-12,430
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสวัสดิกรทหารอากาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานบริการ
กลุ่มงาน บริการ
จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 12,430 บาท

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน บริการ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 12,430 บาท

ตำแหน่ง พนักงานตัดม
กลุ่มงาน บริการ
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 12,430 บาท

ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร
กลุ่มงาน บริการ
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 12,430 บาท

ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
กลุ่มงาน บริการ
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 12,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

พนักงานการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานการบัญชีและมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

พนักงานตัดม

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

พนักงานการเกษตร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานพัสดุ

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิกรทหารอากาศ กรมสวัสดิกรทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 – 6 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025343789

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 ต.ค. 2561

  สอบวันที่: 30 ต.ค. 2561

  ประกาศผลสอบ: 30 ต.ค. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพอากาศ

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments