Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 พ.ย. -14 พ.ย. 2561

title=สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ลิงค์: https://ehenx.com/1108/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่รับรอง,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 พ.ย. – 14 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านโยธา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับรอง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่รับรอง

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่รับรอง

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี หรือการเลขานุการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่รับรอง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล ให้บริการด้านเอกสารและสถานที่ เช่น ช่วยควบคุม ดูแล การปิดเปิดอาคาร ตรวจตราประตูหน้าต่าง ตู้จัดเก็บเอกสาร ให้บริการจัดส่งเอกสาร การทำสำเนาเอกสาร อำนวยความสะดวก ประสานงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก เกี่ยวกับการตรวจสอบและรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของส่วนราชการ และตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ตรวจนับและรับจ่ายเงินสด สิ่งแทนตัวเงิน ลงบัญชีขั้นต้น ขั้นปลาย และบัญชีย่อย ทำทะเบียนเงินคงเหลือประจำวัน และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาล งานบำรุงรักษา งานบูรณะซ่อมแซม งานผังเมือง หรืองานใดที่เกี่ยวข้องกับโยธา และโครงสร้างพื้นฐานตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่รับรอง

– ความรู้ทั่วไป
– ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี (อัตนัย)
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ (ปรนัย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

– ความรู้เกี่ยวกับด้านโยธา
– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทั่วไป
– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานสารบรรณและพัสดุ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. – 14 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments