กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ต.ค. -25 ต.ค. 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ต.ค. -25 ต.ค. 2561

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลิงค์: https://ehenx.com/867/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการพาณิชย์,นักวิชาการพาณิชย์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ต.ค. – 25 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการพาณิชย์

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพาณิชย์

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการพาณิชย์

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักวิชาการพาณิชย์

ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการพาณิชย์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานด้านธุรการของหน่วยงานรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การพิมพ์หนังสือราชการ พิมพ์ใบจองรถยนต์ พิมพ์ใบจองห้องประชุม พิมพ์แบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ/บำเหน็จตกทอด พิมพ์ใบรับรองสมุดประวัติ และเวลาทวีคูณของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงาน การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การประสานงานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม บันทึกประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และคำสั่งต่างๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ลงในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 และลงในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการพาณิชย์

ปฏิบัติงานด้านการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรเข้ารับทุนจากหน่วยงานภายนอก ประสานข้อมูลการอบรมระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษา วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการอบรม พร้อมดำเนินการจัดอบรม จัดทำแบบสำรวจ จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ผลการอบรม สรุปผลแบบแสดงความคิดเห็นในการจัดอบรม ติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร เพื่อปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พร้อมทั้ง ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ของกรมฯ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงพาณิชย์ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. – 25 ต.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments