สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ต.ค. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/809/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 0-17,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

 

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (วุฒิปริญญาโท จานวน ๑ ตาแหน่ง) ประจา กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้ร่วมงาน

 จบปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 สนใจงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานด้านประสานงาน

 ทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดี

 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาการจ้าง ณ วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (สามารถต่อสัญญารายปีได้)

การจ่ายเงินค่าจ้าง เดือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

วันสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคาร สผ.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

๑. ใบสมัคร ๑ ชุด

๒. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป (สาหรับติดใบสมัคร)

๓. ประวัติโดยย่อ (Resume หรือ Curriculum Vitae)

๔. สาเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสาเนาใบแสดงผลการเรียนอย่างละ ๑ ฉบับ (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

๕. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนอย่างละ ๑ ฉบับ

๖. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประกาศนียบัตร เป็นต้น

วิธิการสมัคร

๑. สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ชั้น ๗ ตึกหลัง อาคารสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

๒. สมัครทางอีเมล โดยส่งหลักฐานการสมัครมาที่: ccmcpolicy@gmail.com

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ชั้น ๗ ตึกหลัง อาคาร สผ. หรือสามารถโทรศัพท์เพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ คุณดาเนินทราย ทรัพย์ไพศาล โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒ หรือ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๘๔

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม :ตนเอง,อีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 – 8 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 ก.ย. 2561

สอบวันที่: 25 ก.ย. 2561

ประกาศผลสอบ: 27 ก.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments