มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 ก.ย. 2561 รวม 19 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/471/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 27,130-35,700
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ก.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเ็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

อัตราเงินเดือน :27,130 บาท(ปริญญาโท), 35,700 บาท(ปริญญาเอก) บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :19 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาโท
– ปริญญาเอก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 (ภาคผนวก 1)
2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี (ภาคผนวก 2)
2.2 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน (ภาคผนวก 3)
2.3 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด (ภาคผนวก 4)
2.4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (ภาคผนวก 5)
2.5 อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคผนวก 6)
2.6 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ (ภาคผนวก 7)
2.7 อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ภาคผนวก 8)
2.8 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง (ภาคผนวก 9)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.ภาระงานสอน
2.ผลิตผลงานวิชาการ

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1 พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร
2 การทดสอบความรู้ทางวิชาการโดยการสอบข้อเขียน (เฉพาะบางสาขาวิชาฯ รายละเอียดตามภาคผนวกประกาศรับสมัคร)
3 การทดสอบทางจิตวิทยา (โดยต้องเสียค่าทดสอบ จำนวน 500 บาท)
4 พิจารณาจากบุคลิกภาพและความเหมาะสมโดยการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบสอนหรือสาธิต
การบรรยาย (ผู้ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสอนหรือสาธิตการบรรยาย)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงายเลขานุการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 – 21 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026132253

  หรือ 026965737,026965742

  ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments