สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครสอบ 15 ส.ค. -24 ส.ค. 2561 รวม 35 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู

ลิงค์: https://ehenx.com/251/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,ช่างเจาะบ่อบาดาล,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ส.ค. – 24 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

    ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  จำนวน 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 (1)  แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  16  กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1.      ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1  ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                  จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ                                จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเจาะบ่อบาดาล                           จำนวน 7 อัตรา

1.2  ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 25 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่ง คนงาน                                              จำนวน 25 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

          2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามข้อ 4 ของประกาศ ก.จ.จ.หนองบัวลำภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 

16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547  ดังนี้

                             (1)   มีสัญชาติไทย

(2)     มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60 ปี 

(3)     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

    (4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

    (4.2) วัณโรคในระยะอันตราย

    (4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

    (4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

    (4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

/(5) ไม่เป็น…

– 2 –

 

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง

                             (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น

                             (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                             (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                             (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครแต่ละตำแหน่ง (เอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

                   3 การรับสมัคร

3.1  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง

ได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  ระหว่างวันที่  15  – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0-4231-2871 ต่อ 222 หรือเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู www.nppao.go.th        

                         3.2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

                          3.2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนาถูกต้อง  อย่างละ 1 ชุด  มายื่นในวันสมัคร ประกอบด้วย

                             (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป  (ถ่ายครั้งเดียวกัน  ไม่เกิน 6 เดือน) และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ตำแหน่งที่สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป

(2)  สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง  และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดง

ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดสมัคร จำนวน 1 ชุด

            (3)  สำเนาทะเบียนบ้าน                                              จำนวน 1 ฉบับ

            (4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                  จำนวน 1 ฉบับ

            (5) สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร  (ส.ด.9,สด.43 ) (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ชุด

(6) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม ข้อ 2.1 (4) ซึ่งออกให้ไม่

เกิน  1  เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย(ฉบับจริง) โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนโดยแพทย์ปริญญา

                             (7)   หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

(8) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือนายจ้าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเจาะบ่อบาดาล

อนึ่ง กรณีมีเอกสารไม่ครบตามที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น จะไม่รับสมัครโดยเด็ดขาด

/3.2.2 ผู้สมัคร…

– 3 –

 

                           3.2.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนด กรณียื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัคร จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

                           3.2.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร หรือถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

                   4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

                       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร  ในอัตราตำแหน่งละ  100 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  จะปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

เลือกสรร ในวันที่ 3  กันยายน พ.ศ. 2561  โดยจะปิดประกาศไว้  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู www.nppao.go.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์  0-4231-2871 ต่อ 222 ในวันและเวลาราชการ

6 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล โดยวิธีการประเมินสมรรถนะ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติ หรือวิธีการสอบสัมภาษณ์ วิธีใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน ประกอบด้วย

                             6.1. การทดสอบการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่       คะแนนเต็ม 100 คะแนน

                              6.2. การสัมภาษณ์                                          คะแนนเต็ม 100 คะแนน

                   7. ประกาศกำหนด  วัน  เวลา  และสถานที่เลือกสรร

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการเลือกสรร ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยวิธีการทดสอบตัวอย่างงาน และการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งหน้าที่  ในวันที่ 11 กันยายน  2561  โดยปิดประกาศไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้รายงานเพื่อเข้ารับการเลือกสรร ในเวลา 08.30 น. ณ สถานที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูประกาศกำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โทร. 0-4231-2871 ต่อ 222 ในวันและเวลาราชการ

8. เกณฑ์การตัดสิน

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ต้องได้

คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด

 

 

 

/8. เกณฑ์การ…

– 4 –

                   9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะประกาศรายชื่อผ่านการทดสอบตัวอย่างงานและการสัมภาษณ์ ให้ทราบ ในวันที่ 17 กันยายน  2561  โดยจะปิดประกาศไว้   ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู www.nppao.go.th  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4231-2871 ต่อ 222 ในวันและเวลาราชการ

                   10. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                         10.1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการ

เลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ถ้าคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า

                         10.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี  แต่ถ้า

มีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

                   11. เงื่อนไขการจ้าง

                        11.1 การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภูก่อน จึงจะทำสัญญาจ้างได้ ระยะเวลาการจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจมีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี 

                        11.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้างและอื่นๆ

                        อนึ่ง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครหากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ขอสงวนสิทธิในการเลือกสรรและทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะทำการบรรจุและแต่งตั้งตามแผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ 2561-2563) เท่าที่มีและมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น 

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ   ณ  วันที่   3 สิงหาคม  พ.ศ. 2561

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 – 24 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments