สอบท้องถิ่นความคืบหน้าสอบท้องถิ่นรอบ2,มติแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบ

สอบท้องถิ่นความคืบหน้าสอบท้องถิ่นรอบ2,มติแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบ

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/191/ หรือ
เรื่อง: ความคืบหน้าสอบท้องถิ่นรอบ2,มติแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบ


สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

จากหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 9786 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น รอบ 2 ดังนี้


ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัญชีและรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และมีการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของ กสถ. ต่อไปนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของ กสถ. ประกอบกับคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนวท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 มีมติแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นจำนวนมากที่จังหวัดจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งหัวหน้า/ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมประชุมให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


และจากสรุปการประชุมร่วม กจ. กท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 ที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีวาระพิจารณาสำคัญที่เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น รอบ 2 ดังนี้

2.1 การแก้ไขเพิ่มเติม ร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ สืบเนื่องมาจาก มีตำแหน่งที่ไม่มีผู้สอบผ่านเลยรวมถึงไม่มีผู้สมัครรวม ๔๑ ตำแหน่ง จากตำแหน่งที่เปิดสอบทั้ง ๓ ก. รวม ๑๑๔ อัตรา ไม่มีผู้สมัครสอบ ๒ อัตรา มีผู้สอบผ่านพอกับอัตราว่าง ๒๐ อัตรา ไม่มีผู้สอบผ่านเลย ๓๙ อัตรา และผู้ขึ้นบัญชีไม่พออัตราว่าง ๕๓ อัตรา ฝ่ายเลขานุการ จึงได้นำเสนอร่างประกาศฯ ให้ทั้ง ๓ ก.พิจารณา โดยมีสาระสำคัญ คือ (๔)กรณีได้เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตาม (๒) แล้วปรากฏว่า ยังมีตำแหน่งว่างอยู่อีก อันเนื่องมาจากไม่มีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา หรือมีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาแต่ได้มีการแต่งตั้งจนหมดบัญชีแล้ว กจ./กท./ก.อบต. อาจมีมติกำหนดเวลาให้ อบจ./เทศบาล/อบต. ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง โดยการย้าย การรับโอน ข้าราชการ อบจ. /พนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งและระดับเดียวกันได้ โดยให้ดำเนินการตาม (๑) และให้ถือว่าเป็นการแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของ กจ./กท./ก.อบต. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตำแหน่งเดิมของผู้โอนให้ถือเป็นตำแหน่งว่างตาม (๒) ซึ่งที่ประชุมทั้ง ๓ ก.ได้ตั้งข้อสังเกตุให้ฝ่ายเลขาฯไปดูรายละเอียดเขียนให้รัดกุม ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด นำเสนอทั้ง ๓ ก.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนำเสนอท่านประธาน ก.กลาง ลงนามต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,