การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-6 ส.ค. 2561 รวม 66 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/190/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม66อัตรา,บุคลากร,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานตรวจสอบภายใน,พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์,นิติกร,พนักงานจัดการทรัพย์สิน,เศรษฐกร,ช่างเทคนิค,วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 66
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการเคหะแห่งชาติ

เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคล

ด้วยการเคหะแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 1. วิศวกร (โยธา)
 2. วิศวกร (เครื่องกล)
 3. วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)
 4. นิติกร
 5. พยาบาล
 6. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
 7. พนักงานตรวจสอบภายใน
 8. เศรษฐกร
 9. พนักงานการเงินและบัญชี
 10. บุคลากร
 11. พนักงานประชาสัมพันธ์
 12. พนักงานจัดการทรัพย์สิน
 13. ช่างเทคนิค (วิชาช่างก่อสร้าง หรือ วิชาช่างโยธา)
 14. ช่างเทคนิค (วิชาช่างสำรวจ)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกร (โยธา)

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาโยธา
 • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

วิศวกร (เครื่องกล)

 • วิศวกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาเครื่องกล
 • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)

 • วิศวกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
 • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

นิติกร

 • นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

พยาบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรอง
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • ได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 • ต้องมีใบรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพยาบาลเวชปฏิบัติไม่น้อยกว่า 3 ปี

พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

 • ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

พนักงานตรวจสอบภายใน

ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การบริหารงานก่อสร้าง หรือสำเร็จวุฒิปริญญาตรีด้านอื่นและต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ สาขาวสถาปัตยกรรม

เศรษฐกร

 • ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาการเงินและการคลัง
 • ทางบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร
 • ทางพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาการธนาคาร และสาขาการเงิน

พนักงานการเงินและบัญชี

 • สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร
 • ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน สาขาการคลัง
 • ทางพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาการธนาคารและสาขาการเงิน

บุคลากร

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือ จิตวิทยาอุตสาหกรรม

พนักงานประชาสัมพันธ์

 • สาขาวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนต์ วีดิทัศน์ สื่อดิจิทัล หรือมัลติมีเดีย
 • ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ รายการวิทยุโทรทัศน์ อย่างน้อย 1 ปี (ไม่พิจารณาคำประสบการณ์)

พนักงานจัดการทรัพย์สิน

 • ทางสังคมศาสตร์
  • ปริญญาทางบริหารธุรกิจ
  • ปริญญาทางศิลปศาสตร์
  • ปริญญาทางการศึกษา
  • ปริญญาทางบัญชี
  • ปริญญาทางเศรษฐศาสตร์
  • ปริญญาทางนิเทศศาสตร์
  • ปริญญาทางรัฐศาสตร์
  • ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์
  • ปริญญาทางครุศาสตร์
  • ปริญญาทางสังคมวิทยา
  • ปริญญาทางนิติศาสตร์
  • ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์
  • ปริญญาทางสุขศึกษา
  • ปริญญาทางพาณิชศาสตร์
  • ปริญญาทางการเงินและการธนาคาร
  • ปริญญาทางพัฒนาชุมชน
  • ปริญญาทางปรัชญา
  • ปริญญาทางภูมิศาสตร์
  • ปริญญาทางจิตวิทยา
  • ปริญญาทางอักษรศาสตร์
  • ปริญญาทางมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงานประจำในสำนักงานเคหะชุมชนต่างจังหวัด

ช่างเทคนิค (วิชาช่างก่อสร้าง หรือ วิชาช่างโยธา)

 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา
 • ปฏิบัติงานประจำในสำนักงานเคหะชุมชนต่างจังหวัด

ช่างเทคนิค (วิชาช่างสำรวจ)

สาขาวิชาช่างสำรวจ

วิธีการสมัครงานพนักงาน การเคหะแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 6 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 ส.ค. 2561

สอบวันที่: 19 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “การเคหะแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments