เตรียมสอบท้องถิ่นการกำหนดสายงานตำแหน่งและระดับตำแหน่งข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น,คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง,ครูผู้ช่วย,บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น


ฝากประชาสัมพันธ์

เตรียมสอบท้องถิ่น

เตรียมสอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/39565/ หรือ
เรื่อง: การกำหนดสายงานตำแหน่งและระดับตำแหน่งข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น,คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง,ครูผู้ช่วย,บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ด้วย ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. มีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับระบบตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จาก “ระบบจำแนกตำแหน่ง” เป็น “ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

ประเภท สายงาน และตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภทพนักงครู

 1. สายงานการสอบ ได้แก่ตำแหน่ง
  1. ครูผู้ดูแลเด็ก
  2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  3. ครูผู้ช่วย
  4. ครู
 2. สายงานบริหารสถานศึกษา ได้แก่ตำแหน่ง
  1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 3. ตำแหน่งประเภทบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่
  1. สายงานนิเทศการศึกษา ได้แก่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
  2. สายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา ระดับต้น-ระดับสูง โดยมีตำแหน่งในการบริหารงาน ดังนี้
   1. หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
   2. ผู้อำนวยการกอง (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
   3. ผู้อำนวยการส่วน (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
   4. ผู้อำนวยการกอง (นักบิรหารการศึกษา ระดับกลาง)
   5. ผู้อำนวยการสำนัก (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)
  3. สายงานวิชาการศึกษา ได้แก่ตำแหน่ง
   1. นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
   2. นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
   3. นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาการพิเศษ
   4. นักวิชาการศึกษา ระดับเชียวชาญ
  4. สายงานบรรรณารักษ์ ได้แก่
   1. บรรนารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
   2. บรรนารักษ์ ระดับชำนาญการ
   3. บรรนารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
  5. สายงานวิชาการวัฒนธรรม ได้แก่
   1. นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติการ
   2. นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับชำนาญการ
   3. นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ
   4. นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับเชี่ยวชาญ
  6. สายงานสันทนาการ ได้แก่
   1. นักสันทนาการ ระดับปฏิบัติการ
   2. นักสันทนาการ ระดับชำนาญการ
   3. นักสันทนาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
   4. นักสันทนาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  7. สายงานพัฒนาการกีฬา ได้แก่
   1. นักพัฒนาการกีฬา ระดับปฏิบัติการ
   2. นักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการ
   3. นักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการพิเศษ
   4. นักพัฒนาการกีฬา ระดับเชี่ยวชาญ
  8. สายงานภัณฑารักษ์ ได้แก่
   1. ภัณฑารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
   2. ภัณฑารักษ์ ระดับชำนาญการ
   3. ภัณฑารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
   4. ภัณฑารักษ์ ระดับเชี่ยวชาญ
  9. สายงานปฏิบัติงานห้องสมุด ได้แก่
   1. เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน
   2. เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับชำนาญงาน
  10. สายงานปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน ได้แก่
   1. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ระดับปฏิบัติงาน
   2. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ระดับชำนาญงาน
 4. พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะดังนี้
  1. ครู ได้แก่วิทยฐานะ
   1. ครูชำนาญการ
   2. ครูชำนาญการพิเศษ
   3. ครูเชี่ยวชาญ
   4. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
  2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้แก่วิทยฐานะ
   1. รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ
   2. รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
   3. รองผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ
  3. ผู้อำนวยการสถานศึกษษ ได้แก่วิทยฐานะ
   1. ผู้อำนวยการ ชำนาญการ
   2. ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
   3. ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ
   4. ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญพิเศษ
  4. ศึกษานิเทศก์ ได้แก่วิทยฐานะ
   1. ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
   2. ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
   3. ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
   4. ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

ประเภท ข้าราชการครู / พนักงานครู

สายงาน การสอน

ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อตำแหน่ง

 • ครูผู้ดูแลเด็ก
 • หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • ครูผู้ช่วย
 • ครู

ชื่อวิทยธานะ

 • ครูชำนาญากร
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • ครูเชี่ยวชาญ
 • ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี๋ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 6. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 8. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาวศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

การให้ได้รับเงินเดือน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ให้ได้รับเงินเดือนตามอันดับครูผู้ช่วย


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบการดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศพต.) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามกฎมหาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการวัดประเมินผล
 4. จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 5. การจัดประสบการณืและกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 6. ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 7. เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือ การศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 2. ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

การให้ได้รับเงินเดือน

ให้ได้รับเงินเดือนตามอันดับครูผู้ช่วย


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัิตหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน)
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

การให้ได้รับเงินเดือน

ให้ได้รับเงินเดือนตามอันดับครูผู้ช่วย


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง ครู

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็ฯสำคัญ
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชน เืพ่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 6. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปํญญาท้องถ่ิน
 7. ศึกษษ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วยและหรือตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กและหรือตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การให้ได้รับเงินเดือน

ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ใดผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ให้ดได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลำดับ


มาตรฐานวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง

 

ดาวน์โหลดไฟล์ เตรียมสอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments