กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 เม.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ลิงค์: https://iqepi.com/38352/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : 1. ศึกษา สำรวจ ประสานงานและรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. จัดทำและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3. รวบรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการจัดทำข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย และข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทยในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. ออกแบบ ตรวจสอบและจัดทำแผนที่ด้านการจัดการขยะมูลฝอยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5. ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
6. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
7. จัดทำรายงานข้อมูลด้านจัดการขยะมูลฝอยและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
8. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์เคมี หรือวิทยาศาสตร์ชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือนิติศาสตร์ (ผ่านหลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อม) หรือภูมิศาสตร์ จำนวน ๑ คน
๒. อายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี
๓. มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๔. อุทิศเวลาว่างให้กับส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่
๕. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : วิธีสมัคร :
1.ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2.หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4.หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
5.เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
6.หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักจัดการกากขงเสียและสารอันตราย ชั้น 12 กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ผู้ประสานงาน : นางสาวพรพรรณ เฟื่องอักษร [pcd(dot)msw@gmail.com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2488


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments