สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 เม.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/37760/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,300-12,200
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักข่าวกรองแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันการข่าวกรอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตาแหน่งแม่บ้าน
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ด้วย สถาบันการข่าวกรอง สานักข่าวกรองแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ประจาสถาบันการข่าวกรอง จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา ทาหน้าที่ช่วยดาเนินการด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานรับ – ส่งเอกสาร การบันทึกข้อมูล ช่วยเหลืองานด้านบริการฝึกอบรม เช่น ดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
– มีสัญชาติไทย เพศชาย หรือหญิง อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปี – ถ้าเป็นชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือพ้นจากการเกณฑ์ทหาร
– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. สาขาบริหาร บัญชี การเงิน เลขานุการ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet
– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
– ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด
– มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
อัตราค่าจ้าง
– วุฒิ ปวส. อัตราค่าจ้าง 10,200.00 บาท/เดือน ค่าครองชีพ 1,500.00 บาท/เดือน เงินช่วยอื่น ๆ 500.00 บาท/เดือน รวมค่าจ้าง 12,200.00 บาท/เดือน
– วุฒิ ปวช. อัตราค่าจ้าง 8,300.00 บาท/เดือน ค่าครองชีพ 1,500.00 บาท/เดือน เงินช่วย อื่น ๆ 500.00 บาท/เดือน รวมค่าจ้าง 10,300.00 บาท/เดือน
2. ตาแหน่งแม่บ้าน จานวน 1 อัตรา ทาหน้าที่ ทาความสะอาดห้องปฏิบัติงานสถาบันการข่าวกรอง ห้องน้า เก็บขยะ ดูแลอานวยความสะดวกห้องฝึกอบรม เช่น จัดเตรียมอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหารกลางวันสาหรับวิทยากร ผู้บังคับบัญชา บริการเครื่องดื่มวิทยากร จัดซื้อเครื่องดื่มและอาหารว่างสาหรับจัดอบรม และทาความสะอาดภาชนะสาหรับจัดฝึกอบรม
คุณสมบัติ
– มีสัญชาติไทย เพศชาย หรือหญิง
– วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
– มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕5 ปี
/ถ้าเป็นชาย…….
– 2 –
– ถ้าเป็นชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือพ้นจากการเกณฑ์ทหาร
– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
– ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด
– มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์ และการปฏิบัติหน้าที่
– มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
อัตราค่าจ้าง
– ประเภทเหมาบริการ ตาแหน่งแม่บ้าน จานวน 1 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป อัตราค่าจ้าง 7,000.00 บาท/เดือน เงินช่วยอื่น ๆ 500.00 บาท/เดือน รวมค่าจ้าง 7,500.00 บาท/เดือน
3. หลักฐานการรับสมัคร (รับรองสาเนาทุกฉบับ)
– สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาใบทหารกองเกิน
– สาเนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษา
– ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วจานวน 2 รูป
– สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันการข่าวกรอง สานักข่าวกรองแห่งชาติ เลขที่ 321 ถ.ราชดาเนินนอก ดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-2822226 ต่อ 186 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – วันที่ 5 เมษายน 2560 ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
– สามารถโหลดใบสมัครที่ได้ที่ www.nia.go.th หรือขอทาง e-mail:zonya460@gmail.com
– การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบเบื้องต้น หากผ่านการพิจารณาจะติดต่อกลับเพื่อนัดสอบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560
นายชัยรัตน์ ผะอบเหล็ก
(นายชัยรัตน์ ผะอบเหล็ก)
ผู้อานวยการสถาบันการข่าวกรอง


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments