กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 13 มี.ค. -24 มี.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://iqepi.com/37510/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 มี.ค. – 24 มี.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลังกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หรือทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ปฏิบัติงานและตัดสินใจ ภายใต้การกำกับ แนะนำหรือตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 วิธี คือ
1.1 เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม40 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหรือการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน
(2) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความ สารคดี สปอตทางวิทยุและโทรทัศน์
(4) ความรู้ความสามารถในการจัดการระบบข้อมูล โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อด้านการคลัง
(5) ความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ
1.2 เป็นการทดสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) โดยการจำลองสถานการณ์ และให้ผู้เข้าสอบถ่ายภาพนิ่งเพื่อทดสอบการถ่ายภาพ
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินผู้เข้าสอบจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรม
ที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : ——

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน กระทรวงการคลัง งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง รับสมัคร สอบ กระทรวงการคลัง2560 สอบ กระทรวงการคลัง 60 ehenbook.com กระทรวงการคลัง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments