กรมการขนส่งทางบก – |


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://iqepi.com/37143/ หรือ
เรื่อง: อบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถฟรี!!


กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครอบรมฟรี!!

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าสร้างนักขับขี่มือใ หม่ที่มีคุณภาพ จัดอบรมเสริมความรู้ด้านควา มปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก ่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอ บรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เริ่มอบรมรุ่นแรก รถยนต์ อบรมวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ รถจักรยานยนต์อบรมวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นต่อไปดูรายละเอียดด้านล่าง

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึง ความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอด ภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎหมายจราจรให้แก่ผู้ ขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยเฉพาะนักขับขี่มือใหม่ที ่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกจึงร่วมมือ กับภาคเอกชนเครือข่ายด้านคว ามปลอดภัยทางถนน ได้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการเสริมความรู้ให้แ ก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต ์และรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่ขับรถเป็นแล้วแ ต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ ในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ร ับความรู้ด้านกฎหมายจราจร วินัยจราจร มารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ในสถานการณ์ต่างๆ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเม ื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสู ตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขีย นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และการทดสอบขับรถในสนามทดสอ บขับรถมาตรฐาน ภายใต้การติดตาม ควบคุม และดูแลการอบรมทดสอบให้เป็น ไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและ ระเบียบเดียวกับการขอรับใบอ นุญาตขับรถในวันเวลาราชการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ รู้ด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อเป็น นักขับรถที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางใน การป้องกันและลดอุบัติเหตุบ นท้องถนน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให ้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถย นต์จำนวนทั้งสิ้น 13 รุ่น
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปี 2560 กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให ้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถย นต์จำนวนทั้งสิ้น 13 รุ่น รถจักรยานยนต์จำนวน 12 รุ่น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน การอบรมแต่อย่างใด และในกรณีที่ผ่านการอบรม ทดสอบ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขั บรถ จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอ นุญาตขับรถเท่านั้น

โดยผู้สนใจเข้ารับการอบรมรถยนต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และรถจักรยานยนต์ต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

เตรียมเอกสาร ได้แก่

บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำ เนา
ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไ ม่เกิน 1 เดือน
สำหรับรถยนต์

สมัครได้ที่ส่วนใบอนุ ญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือภาคเอกชนที่จัดอบรมในรุ ่นนั้นๆ

กำหนดอบรม

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมกับบริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2636-1505 ถึง 32 ต่อ 3292-3295
วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด โทร.0-2641-3500 ต่อ 3333
วันที่ 1-2 เมษายน 2560 ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร.0-2537-3606
สำหรับรถจักรยานยนต์

สมัครที่ส ่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก

กำหนดอบรม

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 11-12 มีนาคม 2560
วันที่ 8-9 เมษายน 2560
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments