กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 21 ก.ย. -25 ก.ย. 2559 |ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/36109/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ย. – 25 ก.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานคร

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : สนับสนุนการทำงานด้านเงิน บัญชี งบประมาณ ดังนี้

1. ดำเนินการรับ ส่ง หนังสือเข้า ออก จากภายนอก ของ ฝกค.
– รับ ? ส่ง หนังสือจากทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/ศูนย์/ตภ./กพร.
– รับ ส่ง หนังสือและเอกสารจากฝกค. ไปสู่ห้อง ลนก. และ ผู้บริหาร
– ช่วยหรือติดตามหรือค้นหนังสือ เอกสาร กรณีรับมาจากภายนอก
2. กลั่นกรองหนังสือก่อนเข้าห้องหัวหน้าฝ่าย และแจกเอกสารให้แต่ละงานใน ฝกค.
3. แจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ใน ฝกค. และ สแกนเอกสารเพื่อเผยแพร่ใน Intranet
4. สแกนหนังสือหรือเอกสารที่ดำเนินออกเลขทั้งภายในและภายนอก
งานด้านการเงินและบัญชี
1. การพิมพ์บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ (บย.)
2. การเก็บเอกสารเงินยืมงบประมาณ ให้สามารถตรวจสอบและค้นหาได้ง่าย เพื่อจัดเก็บเป็นรายเดือน
3. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบการเงินการคลังเพื่อทดสอบการทำงาน
4. สแกนเอกสารด้านงานการเงินที่สำคัญ
5. บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ในทะเบียนคุมขออนุมัติจ่ายเงิน) และเงินนอกงบประมาณ
6. การพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และจัดส่งหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้เจ้าหนี้ กรณีประเภทจ่ายตรงผู้ขาย
7. การจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน และเอกสารกรณีจ่ายผู้ขาย และทะเบียนคุมการเก็บเอกสารเพื่อให้สามารถตรวจสอบและ ค้นหาได้ง่าย ตรวจสอบและจัดเก็บเป็นรายเดือน
8. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบการเงินการคลังเพื่อทดสอบการทำงาน
9. จัดทำทะเบียนคุมค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และ ADSL ของ บริษัท ทีโอที และส่งเบิก การจัดทำบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินและเก็บใบเสร็จรับเงิน ตลอดจนการเก็บเอกสารโดยจัดทำทะเบียนคุมเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/ บัญชี/บริหารธุรกิจ(การเงิน บัญชี) เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 30 ปี
3. มีบุคคลิกภาพ ความประพฤติ เหมาะสม สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หากมีความจำเป็น
5. สามารถออกปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
6. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559
8. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะ Excel ในขั้นดีมาก
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ หรือส่งเมลล์มาที่ finance.pcd@hotmail.com พร้อมด้วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1 รูปถ่าย และสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
2 บัตรประชาชน
3 ทะเบียนบ้าน
4. transcript
5.เอกสารการผ่านงาน
6. ประวัติโดยย่อ
ผู้ประสานงาน : น.ส.อรภัสร์ชญา สุขประเสริฐพิธา [finance(dot)pcd@hotmail.com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2026-7

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2559 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 59 ehenbook.com กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมควบคุมมลพิษ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments