สำนักงานสถิติแห่งชาติ – |คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น 66 นาที/วัน จากเดิม 37 นาที/วัน


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

“สำนักงานสถิติแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/34145/ หรือ
เรื่อง: คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น 66 นาที/วัน จากเดิม 37 นาที/วัน


สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 30 มี.ค.- สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจการอ่านปี 2558 พบคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น 66 นาทีต่อวัน กลุ่มเด็กเยาวชนอ่านมากที่สุด ขณะที่ผู้ใหญ่นิยมอ่านข่าว-สารคดีเป็นหลัก

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเค ปาร์ค สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจการอ่านของคนไทย ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นการสำรวจพฤติกรรมการอ่านของประชากรในทุกรอบ 2 ปี เป็นการอ่านนอกเวลาเรียนและทำงาน เป็นการอ่านหนังสือหรือบทความทุกประเภท ทั้งที่เป็นรูปเล่มเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นปีแรกที่ได้ขยายให้รวมการอ่านในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ เอสเอ็มเอสและอีเมล ไม่นับรวมการอ่านข้อความเพื่อการสนทนา หรือติดต่อสื่อสาร ทำการสำรวจจากประชากรตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2558 พบว่าคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น จากการสำรวจเมื่อปี 2556 คือ 37 นาที เพิ่มขึ้นเป็น 66 นาทีต่อวัน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีอัตราการอ่านสูงสุดในทุกวัย กลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ทั้งอ่านด้วยตัวเองและผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง มีประมาณ 2.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60.2 โดยเด็กผู้หญิงมีอัตราการอ่านสูงกว่าเด็กผู้ชาย เมื่อเทียบกับปี 2557 พบว่าใช้เวลาอ่านนานขึ้น 7 นาทีต่อวันคือ จาก 27 นาทีเป็น 34 นาที

ส่วนกลุ่มอายุ 6 ปีขึ้นไปมีอัตราการอ่านลดลงจากร้อยละ 81.8 เป็นร้อยละ 77.7 โดยกลุ่มวัยเด็ก 6-14 ปี และ กลุ่มเยาวชน 15-24 ปี มีอัตราการอ่านใกล้เคียงกันคือร้อยละ 90.7 และ 89.6 รองลงมาคือกลุ่มวัยทำงาน 25-29 ปี คือร้อยละ 79.1 และต่ำสุดคือ กลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คือร้อยละ 52.8

ขณะที่ กลุ่มผู้ใหญ่นิยมอ่านข่าวหนังสือพิมพ์-บทความและสารคดี ร้อยละ 67.3 รองลงมาข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ เอสเอ็มเอส อีเมล ร้อยละ 51.6 โดยเวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่าน 1 ชั่วโมง 6 นาที หรือ 66 นาที/กลุ่มเยาวชนใช้เวลาอ่าน

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่ามีผู้อ่านไม่ถึงร้อยละ 22.3หรือประมาณ 13.9 ล้านคน สาเหตุคือชอบดูโทรทัศน์ ร้อยละ 41.9 ไม่มีเวลาอ่าน ร้อยละ 24.6 ไม่ชอบอ่าน ร้อยละ 24.8 และอ่านหนังสือไม่ออก ร้อยละ 20.6

นายจรัล หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แนวโน้มพฤติกรรมการอ่านของคนไทยที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการอ่านหนังสือเล่มกับการอ่านในสังคมออนไลน์ควบคู่กันไป แสดงถึงพัฒนาการด้านการอ่านที่หลอมรวมระหว่างเก่าใหม่เข้าด้วยกัน เมื่อมีสัญญาณบ่งชี้ที่ดี จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและวางแนวทางส่งเสริมการอ่านหนังสือของคนไทยให้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากกว่าที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านพ่อแม่และคนในครอบครัวเป็นอันดับแรก .-

แหล่งที่มา: สำนักข่าวไทย

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments