ครม –  ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง+ใช้ลดภาษี กระตุ้นภาคอสังหาฯ


ฝากประชาสัมพันธ์

ครม

“ครม”

ลิงค์: https://iqepi.com/32814/ หรือ
เรื่อง: ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง+ใช้ลดภาษี กระตุ้นภาคอสังหาฯ


ครม ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง+ใช้ลดภาษี กระตุ้นภาคอสังหาฯ

ครม.อนุมัติแผนกระตุ้นอสังหาฯ ประกาศลดค่าจดจำนอง-โอน เหลือ 0.01% พร้อมให้ผู้ซื้อบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท นำมูลค่าบ้าน 20% มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี ด้านธอส.-ออมสิน เตรียมเพิ่มวงเงินปล่อยกู้ มั่นใจหนุนทั้งระบบคึกคัก ด้านผู้ประกอบการรับลูก งัดโปรโมชั่นดึงยอดขาย ขณะที่นักวิเคราะห์มองหุ้นอสังหาฯขึ้นรับข่าวไปแล้ว เตือนระวัง Sell on fact

**ครม.อนุมัติแผนกระตุ้นอสังหาฯ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังจากประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้ว่า ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ถูกธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อซื้อบ้าน สามารถขอกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)โดยมีวงเงินเบื้องต้น 1 หมื่นล้านบาทที่จะดำเนินการใน 1 ปี ซึ่งหากไม่เพียงพอยังสามารถเพิ่มวงเงินได้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ต้องรอทางธอส.ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงผ่านเอกสารของกระทรวงฯ ว่า เนื่องจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยลดลง ประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศในภาพรวมมีอุปทาน คงค้างในตลาดจำนวนมาก ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองสำคัญในภูมิภาค เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี และขอนแก่น เป็นต้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์รวม 2 มาตรการ ดังนี้

1. มาตรการการเงิน เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถกู้ซื้อที่อยู่อาศัยในวงเงิน ที่สูงขึ้นด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน อันจะทำให้กลุ่มผู้ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จึงออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เพื่อให้ผู้กู้ใช้ในการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
โดยประมาณการวงเงินให้สินเชื่อรวมเบื้องต้น 10,000 ล้านบาท กำหนดระยะเวลารับคำขอและการทำนิติกรรม 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 และให้ ธอส. สามารถขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี และมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่มีรายได้สุทธิต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท โดยเกณฑ์หลักประกันเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของ ธอส. 2. มาตรการการคลัง

2. มาตรการการคลัง  
2.1 การลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ และห้องชุด จากเดิมร้อยละ 2 ของ ราคาประเมินทุนทรัพย์ในกรณีการโอน และร้อยละ 1 ของมูลค่าที่จำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ในกรณีการจำนองฯ เหลือร้อยละ 0.01 เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเร่งให้เกิดการทำนิติกรรมโดยเร็ว  
2.2 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับรายได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน และมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี กล่าวคือต้องเป็นการซื้อครั้งแรกและเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยจริง โดยต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเนื่องกัน 5 ปีภาษี นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยให้แบ่งใช้สิทธิเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีภาษี ทั้งนี้ ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

**ธอส.-ออมสิน เตรียมเพิ่มวงเงินปล่อยกู้ มั่นใจหนุนทั้งระบบคึกคัก
กระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวข้างต้น จะสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือ ไม่มีรายได้ประจำ และผู้มีรายได้ปานกลางซึ่งไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ให้สามารถ ได้รับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนได้ง่ายยิ่งขึ้น และสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ปัจจุบัน ธอส.ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่แล้วจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินมาตรการข้างต้นมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ซื้อบ้านทั้งในส่วนของบ้านใหม่และบ้านมือสองจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนอง รวมทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้างต้นด้วย ซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยตรง ทั้งนี้การดำเนินมาตรการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบ  
ทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมหารือกับธนาคารออมสิน เพื่อพิจารณาในการปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายย่อย เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลับมาขยายตัวได้

**”สมคิด” ชี้เศรษฐกิจไทยเริ่มมีเสถียรภาพ
ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเชื่อมาตรการที่ออกมาเป็นช่วงเวลาเหมาะสม เพราะในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเริ่มมีเสถียรภาพ ดังนั้นการออกมาตรการในช่วงเวลานี้ จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะถือเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยได้
หลังจากนี้ จะเริ่มเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยมากขึ้น ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วง โดยการดึงการเคหะแห่งชาติ จัดทำบ้านมั่นคงต่อไป
” ยอมรับมาตรการที่ออกมานั้น จะทำให้การจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐลดลง 15,000 ล้านบาท ต่อปี โดยเฉพาะจากการลดค่าธรรมเนียมการโอน และค่าจดจำนอง แต่เชื่อว่าในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นที่ออกมา จะทำให้เม็ดเงินรายได้ภาษีกลับเข้ามาสูงขึ้นกว่าเสียไปได้” นายสมคิด กล่าว   

**ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 20%ถาวร
นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 20% เป็นการถาวร จากเดิมมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในสิ้นปีนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจ
อีกทั้ง ครม.ยังอนุมัติมาตรการภาษีช่วยกิจการเงินร่วมลงทุน หรือ เวนเจอร์แคปปิตอล โดยยกเว้นยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกลุ่มธุรกิจดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี จากปัจจุบันเสียอยู่ที่ 20% เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดเวเจอร์แคปปิตอลมากขึ้น

**ผู้ประกอบการรับลูก งัดโปรโมชั่นดันยอดขาย
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมอัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการโอนบ้านในระดับราคา 3 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีสต็อกอสังหาฯระดับราคา 3 ล้านบาท กว่า 7 พันล้านบาท
” จากการที่ ครม.จะมีการออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ บริษัทฯ เตรียมอัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดโอน ซึ่งจะทำให้ยอดขายของโครงการทำได้ตามเป้า “นายชานนท์ กล่าว

**นักวิเคราะห์มองหุ้นอสังหาฯขึ้นรับข่าวไปแล้ว ระวัง Sell on fact
นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เปิดเผยว่า มาตราการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่มีการนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาผ่านไปแล้วนั้น มองว่าราคาหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้สะท้อนเชิงบวกกับประเด็นดังกล่าวมามากพอควรแล้ว และ อาจจะเจอกับแรงขาย sell on fact ตามมา
ด้าน บล. เอเซีย พลัส ระบุว่า มาตรการที่ออกมานั้นไม่ได้เหนือความคาดหมาย จึงมีแรงขายแบบ Sell on fact ออกมาให้เห็นวานนี้
   อย่างไรก็ตาม คงต้องคอยติดตามผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าคืบหน้าอย่างไรบ้าง และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัว
กลยุทธ์ แนะเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่มีประเด็นเฉพาะตัว เน้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่าง SCC กลุ่มอสังหาฯ ในจังหวะย่อตัว อย่าง PS พร้อมกับประเมินแนวรับ 1,400 จุด แนวต้าน 1,420 จุด

แหล่งที่มา: http://www.efinancethai.com/index.aspx

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments