Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -10 ก.ค. 2558  ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/31936/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,300
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,300 บาท
ลักษณะของงาน : ปฏิบัติหน้าที่ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานในโครงการของกลุ่มงานเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับงานอาคารเขียว และ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.ศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคาร
๒.ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารเพื่อผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดพิมพ์คู่มืออาคารเขียว
๓.ประสานงานและจัดส่งคู่มืออาคารเขียวให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
๔.ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมการจัดสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่เกณฑ์อาคารเขียวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ
๕.ประสานงานและจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (อาคารเขียว) เช่น การจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น
๖.จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการอาคารเขียว
๗.ปฏิบัติงานในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีเกณฑ์ข้อกำหนดแล้วที่มีอยู่ในท้องตลาด และตรวจสอบหลักฐานว่าเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่
๘.ปฏิบัติงานใน ประสานงานและจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ
๙.ปฏิบัติงานด้านธุรการ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
๒. มีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
๓. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
๔. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยอุทิศเวลาให้ส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่
วิธีสมัคร : 1.สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 กรมควบคุมมลพิษ
2.ส่งใบสมัครมายัง e-mail : jeeraporn.t@pcd.go.th พร้อมแนบประวัติส่วนตัว ทรานสคิป หรือใบรับรองจบการศึกษา ,หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) ฯลฯ
ผู้ประสานงาน : นางสาวจีฬาภรณ์ ไทยขำ [jeeraporn(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0 2298 2083
ระยะเวลารับสมัคร : 07-Jul-15 ถึง 10-Jul-15

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2558 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 58 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments