เทศบาลนครตรัง เปิดรับสมัครสอบ 27 เม.ย. -07 พ.ค. 2558  หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครตรัง

“เทศบาลนครตรัง”

ลิงค์: https://iqepi.com/31126/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 68
ปฏิบัติงานที่: ตรัง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 เม.ย. – 07 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ด้วยเทศบาลนครตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพน้กงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร ก.ท.กำหนดภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
– อัตราเงินเดือน 9,400 บาท + 1,500 บาท ค่าครองชีพ

2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– อัตราเงินเดือน 9,400 บาท + 1,500 บาท ค่าครองชีพ

3) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

4) ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

5) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร การจัดการ การบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– อัตราเงินเดือน 9,400 บาท + 1,500 บาท ค่าครองชีพ

6) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– อัตราเงินเดือน 9,400 บาท + 1,500 บาท ค่าครองชีพ

7) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– อัตราเงินเดือน 9,400 บาท + 1,500 บาท ค่าครองชีพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

8) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กโทรนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– อัตราเงินเดือน 9,400 บาท + 1,500 บาท ค่าครองชีพ

9) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า12 ชั่วโมง
– อัตราเงินเดือน 9,400 บาท + 1,500 บาท ค่าครองชีพ

10) ตำแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

11) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ประเภทพนักจ้างทั่วไป (อัตราเงินเดือน 9,000 บาท)
1) ตำแหน่งคนงานปฏิบัติงานเทศกิจ จำนวน 14 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
2) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และมีใบขับรถยนต์ตามกฎหมาย
3) ตำแหน่งคนงานปฏิบัติหน้าที่ไฟฟ้า จำนวน 4 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
4) ตำแหน่งคนงานปฏิบัติงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
5) ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 11 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
6) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
7) ตำแหน่งคนงานทำหน้าที่ฌาปนสถาน จำนวน 1 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และมีความรู้เรื่องเผาศพ
8) ตำแหน่งคนงานทำหน้าที่พ่นสารเคมี จำนวน 2 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
9) ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครตรัง ชั้น 2

สมัครงาน เทศบาลนครตรัง งานราชการ ตรัง เทศบาลนครตรัง รับสมัคร สอบ เทศบาลนครตรัง 2558 สอบ เทศบาลนครตรัง 58 เทศบาลนครตรัง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง เทศบาลนครตรัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments