วิทยาลัยชุมชน บัดนี้ –  พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศใช้แล้ว!


ฝากประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยชุมชน

“วิทยาลัยชุมชน”

ลิงค์: https://iqepi.com/31012/ หรือ
เรื่อง: พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศใช้แล้ว!
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ทั้งนี้ เหตุผล ในการประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ โดยที่ระบบการจัดการศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้แบ่งออกเป็นการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นสามารถดำเนินการจัดการศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาในรูปแบบของวิทยาลัยชุมชนได้ สมควร มีกฎหมายกำหนดเพื่อรองรับการจัดตั้ง การบริหารงานและการดำเนินงานทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ ขยายโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา รวมทั้งให้การฝึกอบรม ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนั้น ให้คำนึงถึงการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาและการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนเกิดผลสัมฤทธิ์และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม

พระราชบัญญัตินี้ มี ๕๖ มาตรา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(๑๐ เมษายน)

ที่มา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1428668053

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments