กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บัดนี้ –  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

ลิงค์: https://iqepi.com/30962/ หรือ
เรื่อง: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ที่ มท 0809.2/ว 34 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558

ด้วย คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 มีมติให้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บนพื้นฐานของระบบคุณธรรมและเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริต

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ขเรียนว่า ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ดำเนินการดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด

2. กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์มีเนื้อหาเช่นเดียวกับที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ถือว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วมีผลให้ประกาศใช้บังคับได้

3. กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างจากที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดให้เสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับ

4. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังเกิดผลดี จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ดำเนินการให้เรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายสมดี คชายั่งยืน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments