Categories
รายงานพิเศษ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น บัดนี้ –  ก.กลาง มีมติให้ กสถ. เปิดสอบท้องถิ่น ไม่ใช้ภาค ก. ก.พ. (มติที่ประชุม 29 ม.ค.58)

สอบท้องถิ่น

“สอบท้องถิ่น”

ลิงค์: https://iqepi.com/27036/ หรือ
เรื่อง: ก.กลาง มีมติให้ กสถ. เปิดสอบท้องถิ่น ไม่ใช้ภาค ก. ก.พ. (มติที่ประชุม 29 ม.ค.58)
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ก.กลาง มีมติให้ กสถ. เปิดสอบท้องถิ่น

ก.กลางมีมติให้ กสถ. เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จากการประชุมร่วม 3 ก อบต./ก.เทศบาล/ก.อบจ วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองทัองถิ่น มี นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย เป็นประธาน

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น รอบ 2 ปี 2558 ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่า

  1. กสถ. ดำเนินการเปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2558 จำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา
  2. มหาวิทยาลัยที่จะรับผิดชอบในการดำเนินการจัดสอบ ให้นำเสนอใครการประชุมครั้งหน้า
  3. จัดสอบเหมือนเดิม สอบ ก. ข. และ ค. พร้อมกัน โดยในการสอบท้องถิ่น 2558 อาจจะเพิ่มส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ
  4. ครู, ช่าง มาแน่เพราะไม่มีบัญชีเหลือค้าง ตำแหน่งอื่นรอแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป (เดือน ก.พ.2558)

รายงานการประชุม ก.กลาง และ กท. ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ.ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในการประชุม ก กลาง ในวันนี้ ( 29 มค 58) เวลา 13.30 น.ที่ประชุมร่วม 3 ก ก.อบต/ กท./กจ. โดยมีนายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย เป็นประธานที่ประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอเรื่องที่ กสถ.ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 จำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา และที่ประชุมร่วมมีมติเห็นชอบให้ กสถ.ดำเนินการเปิดสอบแข่งขันได้ และในการประชุมคราวต่อไปเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมให้ฝ่ายเลขาฯ ได้เชิญชวนสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐ นำเสนองาน ประสบการณ์ และแผนงานเพื่อเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดสอบแข่งขันต่อที่ประชุม ก กลาง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบนั้น จะเป็นตำแหน่งที่มีผู้สอบผ่านน้อย เช่นครู ช่าง และจะไม่เป็นตำแหน่งที่บัญชี กถส.ยังค้างอยู่ ซึ่งที่ประชุมขอใหั กรมฯ นำเอาบัญชีที่ยังค้างอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ จากการเปิดสอบปี่ที่แล้ว ได้เปิดเผยในเว็ปกรมฯ เป็นการด่วนด้วย และกลุ่มเหล่านี้มีโอกาสเรียกบรรจุจนหมดบัญชี (ขึ้นบัญชีไว้ 2ปี)

สำหรับกรณีที่ กสถ.ขอให้ ผู้ผ่านภาค ก ของ กพ.มีสิทธิสอบภาค ข และ ค ของท้องถิ่นนั้น ที่ประชุม ก กลาง ไม่เห็นชอบด้วยในประเด็นนี้ เพื่อความเท่าเทียมกัน จึงมีมติให้มีการสอบภาค ก ข และ ค ไปพร้อมๆกันเลย ซึ่งในภาค ก นั้นอาจจะมีภาษาอังกฤษ เพิ่มเข้ามาตามที่ ครม.มีมติไว้ และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ กพ.ครับ สำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบนั้น มีตำแหน่งอะไรบ้าง หลังจากนี้ ทาง กสถ.จะแจ้งให้ทราบในการประชุมคราวต่อไปครับ

เพิ่มเติม

2) เรื่องการสอบ
2.1) เห็นชอบให้มีการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (นำเสนอไปแล้วตอนเย็นๆที่ผ่าน)
2.2) เห็นชอบให้มีการประกาศหลักเกณฑ์ คนพิการ เป็นข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้ ข้าราชการท้องถิ่น 100 คน จะต้องรับคนพิการมาทำงาน 1 คน และถ้าเกินอีก 50 คนให้รับคนพิการมาทำงานเพิ่มอีก 1 คน
2.3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรณีพิเศษ สำหรับตำแหน่ง พนักงานครูเทศบาล/ ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก /หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สรุป ยังใช้เหมือนเดิม มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบ้าง และสำหรับ ผดด.นั้นจะต้องอยู่ในท้องถิ่นที่เปิดสอบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีติดต่อกัน

3) การกำหนดคุณสมบัติพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ที่เดิมกำหนด กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ที่ประชุมได้เห็นชอบให้กำหนดขึ้นใหม่เพิ่มโดยต่อท้าย (หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน) สำหรับตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก /หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /ครูผู้ช่วย สำหรับตำแหน่ง ครู จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู…

ปลัดศักดิพงธ์ ธรรมอาชวกุล
ประธานสมาพันธ์ ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท)
29มกราคม 2558 เวลา 23.38 น.

Comments

comments