Categories
งานราชการอื่นๆ

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -30 ธ.ค. 2558  ปฏิบัติการ,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ช่างเขียนแบบ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างเทคนิค,ช่างยนต์,ช่างภาพ,ช่างศิลป์,ขับรถยนต์,ขับเรือยนต์

ธนาคารออมสิน

“ธนาคารออมสิน”

ลิงค์: https://iqepi.com/26966/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติการ,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ช่างเขียนแบบ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างเทคนิค,ช่างยนต์,ช่างภาพ,ช่างศิลป์,ขับรถยนต์,ขับเรือยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 9,000-11,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ธ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ช่วงวันที่รับสมัคร ตำแหน่ง
5 ม.ค. 2558 – 30 ธ.ค. 2558

ลูกจ้างปฏิบัติการ

  เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
หมายเหตุ
คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
2. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
กรุงเทพฯ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

  5 ม.ค. 2558 – 30 ธ.ค. 2558 ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์
  เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
หมายเหตุ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานด้านทันตกรรม
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  5 ม.ค. 2558 – 30 ธ.ค. 2558 ลูกจ้างช่างเขียนแบบ
  เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
หมายเหตุ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานด้านเขียนแบบ
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  5 ม.ค. 2558 – 30 ธ.ค. 2558 ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์
  เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
หมายเหตุ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านไฟฟ้า
ด้านวิทยุและโทรคมนาคม
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  5 ม.ค. 2558 – 30 ธ.ค. 2558 ลูกจ้างช่างเทคนิค
  เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
หมายเหตุ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรม ด้านก่อสร้าง
ด้านโยธา ด้านไฟฟ้า ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
ด้านสำรวจ
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  5 ม.ค. 2558 – 30 ธ.ค. 2558 ลูกจ้างช่างยนต์
  เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
หมายเหตุ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานด้านเครื่องยนต์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  5 ม.ค. 2558 – 30 ธ.ค. 2558 ลูกจ้างช่างภาพ
  เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
หมายเหตุ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานด้านการถ่ายภาพ และโสตทัศนูปกรณ์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  5 ม.ค. 2558 – 30 ธ.ค. 2558 ลูกจ้างช่างศิลป์
  เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
หมายเหตุ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานด้านศิลปะ และด้านวิจิตรศิลป์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  5 ม.ค. 2558 – 30 ธ.ค. 2558 ลูกจ้างขับรถยนต์
  เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท
อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
หมายเหตุ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึง
วันปิดรับสมัคร
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 9,000 บาท
  5 ม.ค. 2558 – 30 ธ.ค. 2558 ลูกจ้างขับเรือยนต์
  เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท
อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
หมายเหตุ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึง
วันปิดรับสมัคร
3. มีใบอนุญาตขับเรือยนต์
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 9,000 บาท

สมัครงาน ธนาคารออมสิน งานราชการ ธนาคารออมสิน รับสมัคร สอบ ธนาคารออมสิน 2557 สอบ ธนาคารออมสิน 57 ธนาคารออมสิน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารออมสิน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

Comments

comments