Categories
รายงานพิเศษ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ บัดนี้ –  ประกาศกำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย

สพฐ

“สพฐ”

ลิงค์: https://iqepi.com/26331/ หรือ
เรื่อง: ประกาศกำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศที่ ศธ 04006/ว284 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ชว่ย ปี พ.ศ.2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ชว่ย โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ์้นฐานเป็นผู้กำหนดวันและเวลาในการสอบแข่งขัน ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงกำหนดการสอบแข่งขัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) (กำหนดการสอบแข่งขัน ) และเนื่องจากขณะนี้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2556 จะครบกำหนดการขึ้นบัญชีในเดือน กรกฎาคม 2558 และปี พ.ศ.2557 จะครบกำหนดการขึ้นบัญชีในเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งอาจมีบางกลุ่มวิชาที่สถานศึกษาต้องการบรรจุ แต่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่..

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   
1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558
2. รับสมัครสอบแข่งขัน วันจันทร์ที่ 23-วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558

4. สอบข้อเขียน

ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. และมีสิทธิสอบภาค ข. ภายในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

6. สอบข้อเขียน

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ข. และมีสิทธิสอบภาค ค. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558

8. สอบสัมภาษณ์

ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558
9. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

Comments

comments