Categories
รายงานพิเศษ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บัดนี้ –  ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม (สำหรับผู้สอบ ภาค ก. ก.พ. กรณีสอบซ่อมภาษาอังกฤษผ่าน)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

“กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”

ลิงค์: https://iqepi.com/24493/ หรือ
เรื่อง: ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม (สำหรับผู้สอบ ภาค ก. ก.พ. กรณีสอบซ่อมภาษาอังกฤษผ่าน)
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตามประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ตามประกาศฉบับดังกล่าว ได้แจ้งให้ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ที่กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-28 พฤศจิกายน 2557 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ในการนี้ ปรากฎว่ามีผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งของกรมพินิจฯ บางราย สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ที่ดำเนินการสอบไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 โดยสอบผ่านเฉพาะวิชาภาษาไทย และรอบสอบซ่อมภาษาอังกฤษ และเมื่อสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 แล้ว ปรากฎว่าสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ จึงทำให้เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายหลังจากที่ได้กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบแข่งขันฯ ดังนั้น เพื่อให้กรมพินิจฯ มีข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. และเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบแข่งขัน ที่จะเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จึงขอให้ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในลักษณะดังกล่าว (ผู้ที่สอบผ่านการสอบซ่อมภาษาอังกฤษแล้ว) ได้ส่งเอกสารหลักฐานการสอบผ่านฯ (ตามการประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพิ่มเติมครั้งที่ 2-4) มายังกรมพินิจฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการตวจสอบ และกรมพินิจฯ จักได้ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแกหน่งต่อไป โดยให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และให้ส่งเอกสารหลักฐานการสอบผ่านฯ เพื่อใช้ตรวจสอบ ดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. หรือ

2. สำเนาประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

โดยให้จัดมายังกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทางโทรสาร หมายเลข 0 2143 8475, 0 2143 8477 – 8 ภายในวันที่ 21 มกราคม 2558

หากไม่จัดส่งเอกสารตามกำหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์แจ้งข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และอาจจะไม่มีรายชื่อเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

13 มกราคม 2558

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล โทร. 0 2141 3613 , 0 21416479

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

Comments

comments