Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 12 -15 ม.ค. 2558  ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/24154/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 15 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะของงาน : ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานในโครงการของกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับการจัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ
มลพิษ และคณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการมลพิษกรม
ควบคุมมลพิษ
๒. ปฏิบัติงานในการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการมลพิษ
๓. ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมการประชุมคณะทำงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และจัดทำรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงาน
ของโครงการฯ อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๔. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
๕. ปฏิบัติงานในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มี
เกณฑ์ข้อกำหนดแล้วที่มีอยู่ในท้องตลาด และตรวจสอบหลักฐานว่าเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่
๖. ปฏิบัติงานใน ประสานงานและจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ
๗. ปฏิบัติงานด้านธุรการ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีคุณลักษณะเหมาะสมทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถ
ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
๓. มีประสบการณ์ในการทำงานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการจัดทำแผนงาน
และมาตรการต่างๆ และการติดตามประเมินผล
๔. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
วิธีสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

6. ส่งเอกสารมาทาง E-mail jeeraporn.t@pcd.go.th

และ jeera_16@hotmail.com เบอร์โทร 02 298 2084
jeeraporn Tel 2084

ผู้ประสานงาน : คุณจีฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป [jeeraporn(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 02-298-2084

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

Comments

comments