Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 14 ม.ค. -3 ก.พ. 2558  เศรษฐกร,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,บรรณารักษ์,พนักงานซ่อมบำรุง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง”

ลิงค์: https://iqepi.com/24139/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,บรรณารักษ์,พนักงานซ่อมบำรุง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 10,900-17,500
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ม.ค. – 3 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่ง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ
ทางเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : – มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
– มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถิติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : – มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : – มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาชาวิชาบริหารธุรกิจ
สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา สาขาการจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานซ่อมบำรุง
อัตราเงินเดือน : 10,900 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– มัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้สำเร็จระดับ
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง และมีหนังสือ
รับรองการทำงานด้านช่างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : 1) สามารถซ่อมบำรุงอาคาร วัสดุครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค
และด้านต่างๆ ภายในสำนักงาน
2) มีใจรักในการทำงาน อดทน และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
3) มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง งานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร สอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2557 สอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 57 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

Comments

comments