Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ “ครูผู้สอน” (1-7 พ.ย.55)

งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ

ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :  ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน :  14,020 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาดนตรีศึกษา และเป็นปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4. สามารถอ่าน และเขียนอักษรเบลล์ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  1.ปฏิบัติงาน ครูผู้สอน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
2.การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :  – ความรู้ความสามารถ
1.ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 2.ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ ทักษะทางด้านการเรียนการสอน วิชาเฉพาะวุฒิ ฯลฯ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและเสียสละ การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี การประสานงาน การให้บริการ และการทำงานเป็นทีม
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรร ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร

เปิดรับสมัคร :  วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Comments

comments