Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 8 -11 ธ.ค. 2557  ธุรการสวัสดิการ

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/20086/ หรือ
ตำแหน่ง: ธุรการสวัสดิการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 11 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะของงาน : 1. งานธุรการ ร่าง โต้ ตอบหนังสือของกองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ
2. งานด้านพัสดุ งานการเงิน และการบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
3. มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพ และความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
4. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : : สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษ
ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
**หลักฐานที่ต้องนำมา
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)/สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการทำงาน/การฝึกงาน จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ประสานงาน : นางสาวอัจฉรา คันธรักษ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ [adchara(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2049

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments