รายงานพิเศษ

“ประยุทธ์” สั่ง บัดนี้ –  ขยายสมัคร ผู้ประกันตน ม.40

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน
– ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) พร้อมหลักฐานประกอบการยื่นคำขอฯ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

– ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีสิทธิ

 

– เมื่อผู้ประ กันตนได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันสังคมให้รับเงินประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนจะต้องรับเงินภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่รับภายในกำหนด ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน

 

การขอรับคืนเงินสมทบที่จ่ายล่วงหน้า
1. ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิขอรับคืนเงินสมทบที่จ่ายล่วงหน้าได้ในกรณี ดังนี้
ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
ผู้ประกันตนแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก)
2. ขอรับเงินสมทบคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
3. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรรับเงินสมทบคืน มีดังนี้
กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิ
สำเนามรณบัตร
สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และบิดา มารดา
สำเนาสูติบัตรของบุตรผู้ประกันตน
สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
เอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็น
กรณีได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 และกรณีผู้ประกันตนแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอประโยชน์ทดแทน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
ใบรับรองแพทย์
สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
กรณีทุพพลภาพ
ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
ใบรับรองแพทย์
สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
กรณีตาย
ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
สำเนามรณบัตร
หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ ผู้ประกันตนและผู้จัดการศพ
สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ประกันตนและผู้จัดการศพ
กรณีชราภาพ เงินบำเหน็จ/เงินบำนาญ
4.1  กรณีผู้ประกันตนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก)
ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
4.2  กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
สำเนามรณบัตร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรรับเงินบำเหน็จชราภาพ
สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และบิดา มารดา (ถ้ามี)
สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4