รายงานพิเศษ

“ประยุทธ์” สั่ง บัดนี้ –  ขยายสมัคร ผู้ประกันตน ม.40

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
1.  กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท  ไม่เกิน 30 วัน/ปี
การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทอง 30 บาท
เงื่อนไขการรับสิทธิ
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน   ภายใน 4 เดือน ก่อนประสบอันตราย/เจ็บป่วย
รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่  1 วันขึ้นไป  จะได้รับสิทธิวันละ 200 บาท  ไม่เกิน 30 วันต่อปี
2.  กรณีทุพพลภาพ
ได้รับเงินทดแทนการขาดได้ตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท/เดือน  เป็นระยะเวลา 15 ปี
ตายก่อนครบ 15 ปี รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท
เงื่อนไขการรับสิทธิ
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 10 เดือน  ก่อนเป็นผู้ทุพพภาพ จะได้รับสิทธิ 500 บาท/เดือน
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 20 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับสิทธิ 600 บาท/เดือน
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 24 เดือน ภายใน 40 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ  จะได้รับสิทธิ 800 บาท/เืดือน
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 36 เดือน ภายใน 60 เดือน ก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพ  จะได้รับสิทธิ 1,000 บาท/เดือน
3.  กรณีตาย
ได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท
เงื่อนไขการรับสิทธิ
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน  ภายใน 12 เดือนก่อนเสียชีวิต
หมายเหตุ

“อุบัติเหตุ”  หมายความว่า  เหตุที่เกิดโดยไม่คาดดิดเป็นเหตุให้เสียชีวิต เช่น อุบัตเหตุจากการขนส่ง  การตกหรือล้ม  การจมน้ำ  การสัมผัสความร้อนและสิ่งของที่ร้อน  การสัมผัสสารพิษ  การถูกทำ้ร้าย  การดำเนินการตามกฎหมายและการปฏิบัติการสงคราม  การสัมผัสสัตว์และพืชมีพิษ  ภัยธรรมชาติจากฟ้าผ่า  แผ่นดินไหว เป็นต้น
** ยกเว้น  กรณีอุบัติเหตุ  ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4.  กรณีชราภาพ  (รับเงินบำเหน็จ)
ได้เิงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย)  คืนทั้งหมด
เงื่อนไขการรับสิทธิ
เมื่อผู้ประกันตนมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์  และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน
5.  กรณีชราภาพ  (รับเงินบำนาญ)
ได้รับบำนาญรายเดือนขึ้นต่ำ 600 บาท/เดือน ตลอดจนเสียชีวิต
กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ถึงหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) จะได้รับเงินบำเหน็จพร้อผลตอบแทน (ดอกเบี้ย)  คืนทั้งหมด
ได้รับบำนาญแล้วเสียชีวิตภายใน 60 เดือน ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน
กรณีทุพพลภาพก่อนได้รับบำนาญ จะมีสิทธิขอรับบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย)  คืน
เงื่อนไขการรับสิทธิ
ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) หรือจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 420 เดือน (35 ปี)
ผู้ประกันตนจะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน
ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ไม่เกินเดือน พฤษภาคม 2555
เงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตน ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้่
สามี   ภริยา  บิดาและมารดา  หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่านกัน  กรณีไม่มีผู้สิทธิตามข้อ 2.1
ให้จ่ายแก่บุคคล  ซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพ
หมายเหตุ  หากมีการนำส่งเงินสมทบต่อเนื่องทุกเดือนจะได้รับเงินกรณีชราภาพขั้นต่ำ  (ยังไม่รวมผลตอบแทน) หรือดอกเบี้ย

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4