Categories
งานราชการอื่นๆ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ 24 พ.ย. -2 ธ.ค. 2557  ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคาร สังกัดฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา (ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา)

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=18441 หรือ
ตำแหน่ง: ควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคาร สังกัดฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา (ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา)
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคล
—————————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคาร สังกัดฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา (ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา) สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป

เพศชาย
มีสัญชาติไทย
ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น (เพศชาย)
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว/เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

คุณสมบัติเฉพาะ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้านงานระบบประกอบอาคาร
สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้าหรือปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือเทียบเท่า
อายุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงวันที่รับสมัคร)
มีประสบการณ์ด้านงานระบบประกอบอาคาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากเขียนแบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการ/สถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.(เฉพาะวันทำงาน) ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์หมายเลข 0-2202-1673 หรือ 0-2202-1265
เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หนังสือรับรองประสบการณ์ (การผ่านงาน)
5. รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
6. ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(สำนักงานใหญ่) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ www.ghbank.co.th
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สมัครงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) งานราชการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับสมัคร สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2557 สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 57 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 09 ธ.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments