Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น –  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

“สอบท้องถิ่น –  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15689 หรือ
เรื่อง: มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบท้องถิ่น-ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.2/ว754 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ตามที่จังหวัดได้แจ้งคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้อำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นั้น

จังหวัดพิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวนหนึ่ง ได้มีการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง ประกอบกับได้มีเรื่องร้องเรียนทางสื่อสาธารณะ มีเรื่องให้ระงับยับยั้งการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอเปิดสอบแข่งขันดังกล่าว ดังนั้น จึงพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็ฯการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการอสบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 จึงให้อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ให้นายอำเภอ ทุกอำเภอ ให้ทำหน้าที่กำกับดูแล เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเอง โดยให้อำเภอกำหนดมาตรการกำกับดูแล ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในการเปิดสอบแข่งขันดังกล่าว และหากมีกรณีเกิดขึ้นในการทุจริตประพฤติมิชอบหรือส่อว่ามีการทุจริตในการสอบแข่งขัน ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว พร้อมรายงานจังหวัด เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

2. ให้อำเภอแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ หากมีตำแหน่งว่าง และประสงค์จะขอบรรจุแต่งตั้ง ให้พิจารณาใช้บัญชีจากบัญชีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) รวมถึงการขอใช้บัญชีในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันในการบรรจุแต่งตั้ง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแ่หงใด ที่ดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเอง โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.อุดรธานี หรือ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี แล้วแต่กรณีแล้วจะต้องดำเนินการในทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกฎมหายที่กำหนด และเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม ต้องมีมาตรการในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และหากเกิดกรณีที่มีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต จะต้องถือปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันและการขอบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต้องรายงานผ่านอำเภอ ในฐานะผู้กำกับดูแล เพื่อพิจารณาตรวจสอบ และมีความเห็นเสนอจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมืองทุกแห่ง ให้ถือปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

“ให้อำเภอแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ หากมีตำแหน่งว่างและประสงค์จะขอบรรจุแต่งตั้ง ให้พิจารณาใช้บัญชีจากบัญชีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) รวมถึงการขอใช้บัญชีในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันในการบรรจุแต่งตั้ง”

ชอบประโยคนี้ ก็ได้เพียงแต่หวังว่า..หลังจากการเปิดรับสมัครสอบของ อปท.ในจังหวัดอุดรธานี กรณีจัดสอบเองแล้วจะกลับไปใช้บัญชีกลาง จะได้หมดเร็วๆ แล้วได้จัดสอบใหม่ไวไว ^^

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

Comments

comments