Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ 11 -19 ก.ย. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป

“กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ 11 -19 ก.ย. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15452 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 19 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในส่วนกลาง
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งที่ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2. นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี (ปฏิบัติงานการเงินและการคลัง) จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจัดประชุม การจัดทำรายงานการประชุม การติดตามผลการดำเนินงานและการเข้าร่วมงานและการเข้าร่วมงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาโททุกสาขา หากจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft
– Office, E-Mail, Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี
– สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 2. นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี (ปฏิบัติงานการเงินและการคลัง) เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ได้แก่ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบสัญญาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตรวจสอบจัดทำประมาณการ ตรวจสอบการขออนุมัติการยืมเงินราชการประจำเดือน ใบสำคัญชดใช้เงินยืมราชการและการขออนุมัติเบิกจ่ายและนำส่งเงินคงเหลือคืนคลัง ใบสำคัญพร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายปีงบประมาณ พร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
– มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
– มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลงานคลังได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์การที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หลักฐานการสมัคร ทั้ง 2 ตำแหน่ง
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
2. สำนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)
 

สมัครงาน กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี งานราชการ กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี รับสมัคร สอบ กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี 2557 สอบ กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี 57 กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวง.วิทยาศาสตร์.และเทคโนโลยี :ตนเอง  

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก กรุณาสมัครที่ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 กันยายน 2557 ภายในวันและเวลาราชการ และ นัดสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 333 3862 (นายเมธี ลิมนิยกุล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments