Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 11 ก.ย. -13 ต.ค. 2557  ด้านธุรการ

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 11 ก.ย. -13 ต.ค. 2557  ด้านธุรการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15448 หรือ
ตำแหน่ง: ด้านธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ก.ย. – 13 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะของงาน : 1.ลงทะเบียนรับหนังสือเข้า และส่งออก หน่วยงาน 2.บันทึกข้อสั่งการของผู้บริหาร 3.ออกเลขหนังสือภายใน-ภายนอก หน่วยงาน 4.คัดแยกจดหมายภายนอก (ราชการ) 5.ติดต่อประสานงานภายใน-ภายนอก หน่วยงาน 6.ส่งเอกสารภายใน-ภายนอก หน่วยงาน 7.สำเนาเอกสารที่ติดต่อราชการภายใน-ภายนอก หน่วยงาน 8.แจ้งเวียนหนังสือภายใน-ภายนอก 9.แจ้งตอบกลับหนังสือเวียนส่งคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 10.สำเนาแบบฟอร์มต่าง ๆ ของราชการ เช่น ใบลาต่าง ๆ ใบเบิกค่าศึกษาบุตร ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 11.สนับสนุนงบประมาณและงานพัสุด 12.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : ๑. ชาย/หญิง
๒. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี เลขานุการ การตลาด
๓. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๔. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถ ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
๕..หากมีงานเร่งด่วนสามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๖. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๗. ผู้มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑ ขึ้นไป
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษ
ชั้น11 ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่
E-mail:pcd2423@gmail.com
**หลักฐานที่ต้องนำมา
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)/สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ประสานงาน : นางสุรัฐา กวักหิรัญ / นายชัยรัตน์ จันทรกูล [pcd2423@gmail(dot)com] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 0-2298-2399 , 0-2298-2400

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments