Categories
รายงานพิเศษ

กรมการปกครอง –  โครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (ACDO Roadshow) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

“กรมการปกครอง –  โครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (ACDO Roadshow) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15402 หรือ
ตำแหน่ง: โครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (ACDO Roadshow) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ได้มีหนังสือที่ มท. 0302.2/ว13063 แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง โครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (ACDO Roadshow) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระดับมัธยมศึกษา

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการสรรหาเชิงรุก เพื่อจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายที่งอค์กรต้องการ สมัครเข้ารับราชการในสังกัดมากขึ้น กรมการปกครอง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและแนะแนะวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (ACDO Roadshow) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอุดมศึกษา (กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ) จำนวน 12 มหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เปิดสอนในสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ที่ทำการปกครองอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ อยากรับราชการในตำแหน่ง “ปลัดอำเภอ” และเพิ่มโอกาสในการสรรหากลุ่มคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ให้เข้าสู่กระบวนการสอบแข่งขันและคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่ง “ปลัดอำเภอ” มากขึ้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ กรมการปกครอง จึงขอความร่วมมือจังหวัด พิจารราดำเนินการ ดังนี้

แจ้งเชิญชวนให้ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินโครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแนห่งปลัดอำเภอ (ACDO Roadshow) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่อำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ 1 โรงเรียน โดยใช้เวลาอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ชั่วโมง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักบทบาทภารกิจของกรมการปกครองและปลัดอำเภอ และสร้างแรงบันดาลใจให้อยากรับราชการตำแหน่งปลัดอำเภอ โดยสามารถกำหนดรูปแบบกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม เช่น การนำเสนอด้วยวิดีทัศน์แนะนำการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ การบรรยายเนื้อหาตาม Power Point การถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นต้น 

(รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จากลิงค์ด้านล่าง)


ท่านใดสนใจวันที่ 12 ก.ย. 2557 จัดที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้อง KLB 201 ม.รามคำแหง หัวหมาก และวันที่ 16 ก.ย. 2557 ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ห้อง RMCS 207 คณะรัฐศาสตร์


โครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (ACDO Roadshow) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. หลักการและเหตุผล การสรรหาและคัดเลือก เป็นพื้นฐานที่สำคัญของกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครองที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในตำแนห่งต่างๆ เป็นภารกิจที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการสรรหาข้าราชการในตำแหน่ง “ปลัดอำเภอ” เนื่องจากเป็นสายงานหลัก ที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวในการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง ดังนั้น วิธีการสรรหาและคัดเลือกปลัดอำเภอ จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ กองการเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ยึดหลักความถูกต้องและยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการทำงานในหน้าที่ปลัดอำเภอให้มากที่สุดเข้ามารับราชการ เมื่อกรมการปกครองได้มีการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนแล้ว ในการสรรหาบุคคลมาทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากมีการเกษียณอายุราชการ หรือปริมาณงานเพิ่มขึ้น กองการเจ้าหน้าที่จึงได้มีการวางแผนการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ โดยนำเทคนิควิธีการสรรหา (Recruitment) ที่จะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถสื่อสารไปถึงกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่กรมการปกครองต้องการ นอกจากการวางแผนการสรรหาแล้ว ยังรวมความไปถึงการพิจารณาไปถึงแหล่งที่จะไปทำการสรรหาอีกด้วย โดยทั่วไปการสรรหาบุคลากรมักถูกพิจารณาเพียงด้านเดียว คือ องค์กรสรรหาบุคลากรที่ต้องการ แต่ในทางปฏิบัติผู้สมัครก็จะสรรหาองค์กรที่ผู้สมัครต้องการด้วยเช่นกัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้สภาพการณืที่เหมาะสมและตรงกันระหว่างองค์กร และผู้สมัครด้วย

ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง จึงตระหนักและมุ่งมั่นที่จะใช้รูปแบบในการคัดเลือกคนเข้าสู่องค์กรโดยจัดทำเป็นแผนการสรรหาในระยะยาว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในเบื้องต้น ทั้งด้านการสรรหาบุคลากรเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพ และการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอของกรมการปกครอง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานและประชาชนโดยรวม ดังนั้น กรมการปกครองจึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแหน่ง “ปลัดอำเภอ” (ACDO Roadshow) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามที่กรมการปกครองต้องการเข้ามารับราชการในตำแหน่ง “ปลัดอำเภอ” ต่อไป

สมัครงาน กรมการปกครอง งานราชการ กรมการปกครอง รับสมัคร สอบ กรมการปกครอง 2557 สอบ กรมการปกครอง 57 กรมการปกครอง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  กรมการปกครอง :

หนังสือแจ้งหวัด  ดาวน์โหลด | รายละเอียดโครงการฯ  ดาวน์โหลด 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments