ปฏิรูปท้องถิ่น –  เสนอยุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น!!

"ปฏิรูปท้องถิ่น –  เสนอยุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น!!"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15400 หรือ
ตำแหน่ง: เสนอยุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น!!
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สมาคมอบต.เสนอยุบ'สถ.'หนุนตั้ง'สทช.'-กำกับดูแล'อปท.'ปฏิรูปโครงสร้าง-กระจายอำนาจ 

นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการกระจาย อำนาจให้ท้องถิ่นมีอุปสรรคหลายประกาศ ไม่สามารถเดินหน้าได้ สมาคมจึงเสนอให้ปฏิรูปโครงสร้างการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแล และจัดตั้งสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ (สทช.) ขอให้พิจารณายุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักงานการกระจายอำนาจให้ อปท. หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สร.) ให้อยู่ภายใต้สังกัด สทช. เป็นหน่วยงานธุรการดำเนินกิจการตามแผนยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของ สทช. ซึ่งมีตัวแทน อปท. ภาคประชาชน ภาควิชาการ เป็นคณะกรรมการ สทช.

"สทช.จะมีฐานะเป็นองค์กรอิสระขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการปกครองท้องถิ่น และการกระจายอำนาจ, กำหนดแนวทางการบริหารงานของ อปท. กำกับดูแล อปท. ตามหลักความเป็นอิสระภายใต้กฎหมายกำหนด, กำหนดแนวทางด้านงบประมาณ ระหว่างรัฐส่วนกลางและท้องถิ่นอย่างชัดเจน ปฏิรูปศักยภาพ อปท. ด้านกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ, ด้านความเป็นอิสระในการบริหารงาน ต้องทำงานตามนโยบาย สทช. ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจัดให้มีสภาพลเมือง, ด้านบุคลากรท้องถิ่นต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งจากการสอบบรรจุแต่งตั้งที่มี การทุจริต, รายได้การเงินการคลังไม่ต้องมีการวิ่งเต้นซื้อขายงบประมาณ และระบบการเลือกตั้งมีคุณภาพ ไม่ให้นายทุนมองการเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องธุรกิจ" นายธีรศักด์กล่าว และว่า เสนอปรับรูปแบบท้องถิ่นเป็น 2 รูปแบบ คือ ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา, จังหวัดปกครองตนเอง และรูปแบบทั่วไป อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล โดยเสนอให้เปลี่ยนฐานะ อบต. เป็นเทศบาล เพื่อลดช่องว่างการเข้าถึงบริการของประชาชนในพื้นที่เมืองและชนบท เป็นการบูรณาการร่วมกันในการจัดบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครงาน ปฏิรูปท้องถิ่น งานราชการ ปฏิรูปท้องถิ่น รับสมัคร สอบ ปฏิรูปท้องถิ่น 2557 สอบ ปฏิรูปท้องถิ่น 57 ปฏิรูปท้องถิ่น เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  ปฏิรูปท้องถิ่น :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments