Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 2 -9 ก.ย. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 2 -9 ก.ย. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15383 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 9 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะของงาน : ๑.ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ และจัดทำรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ

๒. ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ วิธีปฏิบัติการในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมการประชุมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ

ปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีเกณฑ์ข้อกำหนดแล้วที่มีอยู่ในท้องตลาด และตรวจสอบหลักฐานว่าเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่

ปฏิบัติงานในการประสานงานและจัดเตรียมการจัดสัมมนาจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนภูมิภาคร่วมกับผู้ผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๖. ปฏิบัติงานในการประสานกับหน่วยงานในภูมิภาค ได้แก่ สสภ. ๑ ? ๑๖ เพื่อขยายหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายที่ระบุในแผนส่งเสริมจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ? ๒๕๕๙

ปฏิบัติงานในการรวบรวมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมจำนวน ๑๗๐ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมใน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ? ๒๕๕๙ พร้อมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ

คุณสมบัติ : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

๒. มีประสบการณ์ในการดำเนินการด้านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการมลพิษ

๓. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์

๔. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้

๕. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

๖. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  

วิธีสมัคร :  1.สมัครด้วยตนเอง กรมควบคุมมลพิษ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ ชั้น 3

2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ใบผ่านงาน ฯลฯ มายัง E-mail: jeeraporn.t@pcd.go.th

ผู้ประสานงาน :  นางสาวจีฬาภรณ์ ไทยขำ [jeeraporn(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0- 2298- 2084

ระยะเวลารับสมัคร :  02-Sep-14 ถึง 09-Sep-14

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments