Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 5 -12 ก.ย. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 5 -12 ก.ย. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15382 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 12 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะของงาน : ปฏิบัติหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติงานสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ ให้คำแนะนำและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจังหวัดด้านการจัดการมลพิษและสนับสนุนการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษส่วนกลางและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค โดยปฏิบัติงานในส่วนวิเคราะห์แผนและประเมินผล กองแผนงานและประเมินผล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี 3. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 4. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 6.มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  

วิธีสมัคร :  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมรูปถ่าย ที่ คุณศรีรัตน์ มากคำ กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 12 พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.สำเนาหลักฐานการศึกษา 4.หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

ผู้ประสานงาน :  ศรีรัตน์ มากคำ [punntorn(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th] กองแผนงานและประเมินผล โทร. 0-2298-2445 หรือ 0-2298-2452

ระยะเวลารับสมัคร :  05-Sep-14 ถึง 12-Sep-14

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments