Categories
รายงานพิเศษ

สอบท้องถิ่น –  มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน

“สอบท้องถิ่น –  มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15356 หรือ
ตำแหน่ง: มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 2500 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน

ความว่า..

ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้เอง โดยคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานกลางสอบแข่งขันแล้วพบว่า ขั้นตอนในการคัดเลือกคณะกรรมการและหน่วยงานกลางสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนหลายแห่งมีความบกพร่องจนเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ หรือจำเป็นต้องยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันขึ้นใหม่ โดยระหว่างการแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำกับดูแลการดำเนินการสอบแข่งขันอย่างเข้มงวด

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันขึ้นใหม่ จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้กำกับดูแลบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามความมาตรา 57 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้เอาใจใส่กำกับดูแลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(1) ในระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ข้อแนะนำคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานสว่นท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรอแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันฉบับใหม่จนกว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) จะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นใดไม่อาจรอแนวทางการดังกล่าวและจะดำเนินกาสอบแข่งขันต่อไปก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำกับดูแลการดำเนินการสอบแข่งขันอย่างใกล้ชิด อย่าให้เกิดความเสียหายต่อราชการขึ้นได้

(2) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างดำเนินการสอบแข่งขันโดยตรวจสอบวิธีดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสอบแข่งขันและหน่วยงานกลางว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยชอบตามระบบคุณธรรมหรือไม่ หากพบว่าขั้นตอนใดไม่ถูกต้อง มีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้อาศัยอำนาจตามความมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 พิจารณาชะลอ ยับยั้ง หรือยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนั้นตามสมควรแก่กรณีโดยเร็ว

(3) การดำเนินการตามนโยบายการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ อันมีสาระสำคัญให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเคร่งครัดต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทั้งนี้ หากพบว่าการสอบแข่งขันในพื้นที่จังหวัดใดมีการดำเนินการบกพร่อง ผิดพลาด เสียหาย หรือส่อไปในทางทุจริตให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็วแล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สมัครงาน สอบท้องถิ่น งานราชการ สอบท้องถิ่น รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น 2557 สอบ สอบท้องถิ่น 57 สอบท้องถิ่น เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สอบท้องถิ่น :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments