Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ –  นักจัดการงานทั่วไป

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ –  นักจัดการงานทั่วไป”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14634 หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1 อัตรา

 

ตำแหน่ง:  นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 
เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน ดังมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้
     – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน ระเบียบงานเอกสารและสารบรรณ  ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ และ งานธุรการ
     – ระบบบัญชีและงานพัสดุสำนักงาน 
     – ร่วมดำเนินงานในภาระงานด้านการประสานงานการจัดกิจกรรม (อบรมสัมมนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี งานมอบหมายจาก วท.) เตรียมเอกสารประกอบการประชุม
     – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ:
     – การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การจัดการ สังคมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์  อักษรศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     – สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 
     – สามารถเดินทางไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้ (เช่น จังหวัดเชียงราย)
     – มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับ   ภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     – มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และ ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

หลักฐานการสมัคร:
     1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
     2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
     6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

สมัครงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัคร สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 57 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments