Categories
รายงานพิเศษ

คสช. –  จัดส่วนงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

"คสช. –  จัดส่วนงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13801 หรือ
ตำแหน่ง: จัดส่วนงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกประกาศฉบับที่ 22/2557 จัดส่วนงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ “อุดมเดช” ดูแลสำนักเลขาธิการ แม่ทัพภาคที่ 1 ดูแลกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาค 1-4 “ธนะศักดิ์” ดูแลกลาโหม-มหาดไทย-ไอซีที-ต่างประเทศ “ผบ.ทร.” ดูแลฝ่ายสังคมจิตวิทยา “ประจิน” ดูแลกระทรวงเศรษฐกิจ “อดุลย์” ดูแลฝ่ายกิจการพิเศษ
       
       วันนี้ (23 พ.ค.) เมื่อเวลา 18.35 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศฉบับที่ 22/2557 เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ คสช. โดยมีสาระสำคัญคือการจัดส่วนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ได้แก่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบด้วย หัวหน้าคณะฯ รองหัวหน้าคณะฯ และเลขาธิการ ส่วนระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ฝ่ายกิจการพิเศษ ส่วนงานขึ้นตรง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส่วนระดับปฏิบัติ ได้แก่ ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ คสช. ประกอบด้วย กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าคณะฯ และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
       
       โดยอำนาจหน้าที่ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนโยบายเฉพาะหน้า และนโยบายระยะยาว เพื่อให้ส่วนงานระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติ นำไปดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ส่วนคณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่ให้คำแนะนำต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติร้องขอ หรือที่ริเริ่มขึ้นเอง ส่วนระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีหน้าที่ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ คสช. กำหนด และระดับปฏิบัติ มีหน้าที่ ปฏิบัติราชการ ตามนโยบายที่ คสช. กำหนด
       
       ในประกาศฉบับดังกล่าวยังได้กำหนดการแบ่งมอบความรับผิดชอบ โดย สำนักเลขาธิการ คสช. มี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการ คสช. เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบหน่วยงาน ส่วนราชการ ที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้า คสช. และหน่วยงาน ส่วนราชการที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศ รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของ คสช. โดยมี พล.ท.ชาดอุดม ติตถะเสรี รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองเลขาธิการ คสช. ขณะที่ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน่วยในบังคับบัญชา ประกอบด้วย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1-4 (กำลังของกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นควบคุมทางยุทธการ)
       
       ฝ่ายความมั่นคง มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้า คสช. เป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และมี พล.อ.อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง มีหน่วยงาน ส่วนราชการในความรับผิดชอบรวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม มหาดไทย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และการต่างประเทศ, ฝ่ายสังคมจิตวิทยา มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้า คสช. เป็นหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา และมี พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา มีหน่วยงาน ส่วนราชการในความรับผิดชอบรวม 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาธิการ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ และการท่องเที่ยวและกีฬา
       
       ฝ่ายเศรษฐกิจ มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้า คสช. เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ มีหน่วยงาน ส่วนราชการในความรับผิดชอบรวม 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง พาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรและสหกรณ์ พลังงาน แรงงาน และคมนาคม, ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และมี พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก เป็น รองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีหน่วยงาน ส่วนราชการในความรับผิดชอบรวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
       
       ฝ่ายกิจการพิเศษ มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้า คสช. เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ และมี พล.ท.สุชาติ หนองบัว ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล เป็นรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน่วยงาน ส่วนราชการในความรับผิดชอบรวม 20 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักรับรองมาตรฐานและประเมิน
       
       ส่วนงานขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ

ที่มา..manager online

สมัครงาน คสช. งานราชการ คสช. รับสมัคร สอบ คสช. 2557 สอบ คสช. 57 คสช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  คสช. :สมัครด้วยตนเอง  ไม่ระบุ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments