Categories
รายงานพิเศษ

คุรุสภา 17 มี.ค. -4 เม.ย. 2557  ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1

"คุรุสภา 17 มี.ค. -4 เม.ย. 2557  ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13177 หรือ
ตำแหน่ง: ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


-ร่าง-
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ครั้งที่ ๑
—————————————
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรบั รองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ มติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๖ วันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมติคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพ
ทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐาน
ความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา สำหรับผทูี้่ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตจาก
คุรุสภา และมีผลการเทียบโอน หรือมีผลการทดสอบความรู้ เพื่อใหค้ รบ ๙ มาตรฐาน ตามที่กำหนดในข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
๑.๑ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ครู ที่ได้รับอนุญาตใหป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
๑.๒ มีผลการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือ
ฝึกอบรม วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกันแต่ยังไม่ครบ ๙ มาตรฐาน กรณีใช้ผลการเทียบโอนความรู้ จะต้องเป็น
ผู้ยื่นคำขอเทียบโอนความรู้ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และมีการประกาศผลการเทียบโอนแล้วว่าผ่านมาตรฐาน
๒. หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วยมาตรฐานความรวูิ้ชาชีพครูที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรฝึกอบรมได้
มากกว่า ๑ หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ ๑ ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
หลักสูตรที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรที่ ๓ การจัดการเรียนรู้
หลักสูตรที่ ๔ จิตวิทยาสำหรับครู
หลักสูตรที่ ๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรที่ ๖ การบริหารจัดการในห้องเรียน
หลักสูตรที่ ๗ การวิจัยทางการศึกษา
หลักสูตรที่ ๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หลักสูตรที่ ๙ ความเป็นครู
– ๒ –
๓. การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภากำหนด สามารถ
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันตั้งแต่วันจันทร ์
ถึงวันอาทิตยโ์ ดยใช้ Internet Explorer Browser ในการเข้าระบบรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
ของคุรุสภา โดยเปิดเว็บไซต์ http://upload.ksp.or.th/ksptraining จากนั้นให้ผู้สมัครคลิ้ก “ใบสมัครออนไลน์”
และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิฝึกอบรม
ให้ผู้สมัครกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ระบบจะตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ผู้สมัครกรอกกับระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบสถานะของผู้สมัคร
๒ รายการ คือ
(๑) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ต้องไม่หมด
อายุก่อนวันสมัคร)
(๒) มีผลการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูจากคุรุสภา (การเทียบโอน/การทดสอบ/
การฝึกอบรม) กรณีมีผลการรับรองความรฯู้ โดยวิธีเทียบโอน ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ให้
เรียบร้อยก่อน
ขั้นตอนที่ ๒ การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
(๑) ระบบจะแสดงข้อมูลผู้สมัครโดยอัตโนมัติ และผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได 
(๒) ให้ผู้สมัครเลือกหน่วยฝึกอบรมตามภูมิภาคที่กำหนด
(๓) ให้ผู้สมัครเลือกหน่วยฝึกอบรม ที่ต้องการ
(๔) ให้ผู้สมัครเลือกหลักสูตรฝึกอบรม (มาตรฐานความรู้) ที่ต้องการฝึกอบรม
ณ หน่วยฝึกอบรมที่เลือก
ขั้นตอนที่ ๓ พิมพ์ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller
Payment
(๑) ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และใบแจ้งการชำระเงินจากระบบรับสมัคร
(๒) ผู้สมัครนำใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์
บริการของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ ภายใน ๑ วัน หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว
(๓) ผู้สมัครนำใบสมัครฯ หลักฐานการชำระค่าสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และหลักฐานอื่นๆ
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยฝึกอบรม เพื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม
๓.๒ ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
(๑) การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถดำเนินการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
(๒) ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่ได้ส่งใบสมัครฝึกอบรม โดยการคลิ้ก“ส่งใบสมัคร”
เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ในการสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาได้
ดังนั้นผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องระมัดระวังในการกรอกข้อมูลของผู้สมัครทกุ รายการให้ถูกต้องครบถ้วน
– ๓ –
(๓) ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครฝึกอบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ ต่อจากนั้นให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครูของคุรุสภา และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครฝึกอบรมลงในกระดาษ ขนาด A4 จำนวน ๒ แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette CD เป็นต้น
(๔) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครฝึกอบรมหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าไปพิมพ์
แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครฝึกอบรม
ได้อีกครั้งในหัวข้อ “ค้นหาใบสมัคร” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้
(๕) นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครฝึกอบรมไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอรธ์ นาคาร
กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน ๑ วัน หลังจากการบันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว และเมื่อธนาคารออกใบเสร็จ
รับเงินให้กับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตรวจสอบความถูกต้องของ
ชื่อ–นามสกุล เลขประจำตัวผู้สมัครฝึกอบรม เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนเงินค่าสมัครฝึกอบรม และชื่อบัญชี
ที่ธนาคารจะนำเงินเข้าตามรหัส Company Code ๙๐๒๙๘ “สนง. เลขาธิการคุรุสภา (ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครู)” หากพบว่ามีข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในทันที
(๖) การรับสมัครฝึกอบรม จะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครูของคุรุสภาตามเงื่อนไขที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
๓.๓ ค่าสมัครฝึกอบรม ประกอบด้วย
(๑) ค่าสมัครฝึกอบรม หลักสูตรละ ๓,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท ต่อครั้ง
ค่าสมัครฝึกอบรมจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ เงื่อนไขการสมัครฝึกอบรม
(๑) ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต่อการเปิดรับฝึกอบรม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาหนึ่งครั้ง
(๒) ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม เมื่อเลือกหน่วยฝึกอบรมและหลักสูตรที่จะฝึกอบรมแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ไดไ้ ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสนิ้
(๓) ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ ๑.๑
และ ๑.๒ ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
จะต้องไม่หมดอายุก่อนวันปิดรับสมัครฝึกอบรม
(๔) การสมัครฝึกอบรมตามขั้นตอนข้างตน้ ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔
และ พ.ศ.๒๕๕๑
– ๔ –
(๕) ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฝึกอบรมและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ
เป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา นำมายื่นในภายหลังไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฝึกอบรม
จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครฝึกอบรมครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่คืนเงิน
ค่าสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
๔. สถานที่ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
หน่วยฝึกอบรม ภาคเหนือ
หน่วยฝึกอบรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยฝึกอบรม ภาคกลาง
หน่วยฝึกอบรม ภาคตะวันออก
หน่วยฝึกอบรม ภาคใต้
รายชื่อหน่วยฝึกอบรมตามบัญชีท้ายประกาศ
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม วัน เวลา และสถานทฝีึ่กอบรม และระเบียบ
เกี่ยวกับการฝึกอบรม
๕.๑ คุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
จำแนกตามหน่วยฝึกอบรม และหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรมแต่ละแห่งให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมทราบ
ทาง http://www.ksp.or.th ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗
๕.๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ หน่วยฝึกอบรมที่ตนเอง
มีรายชื่อตามประกาศ
๕.๓ วัน เวลา สถานที่ฝึกอบรม และระเบียบเกี่ยวกับการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามที่หน่วยฝึกอบรมกำหนด
๖. หลักฐานที่ต้องแสดงในการรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ในการแสดงตนต่อเจ้าหนา้ ที่
ของหน่วยฝึกอบรม ดังนี้
๖.๑ ใบสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา พร้อมติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อผสู้ มัคร
๖.๒ สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
๖.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
๖.๔ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
๖.๕ สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง
6.6 สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา (ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
7. การออกหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาจะได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะออกวุฒิบัตรจัดส่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2557
(ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์)
ประธานกรรมการคุรุสภา

สมัครงาน คุรุสภา งานราชการ คุรุสภา รับสมัคร สอบ คุรุสภา 2557 สอบ คุรุสภา 57 คุรุสภา เปิดสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงาน  คุรุสภา :อินเตอร์เน็ต  

รายชื่อหน่วยฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ครั้งที่ ๑

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments