Categories
รายงานพิเศษ

ก.พ. ภาค ก. เปิดรับสมัครสอบ [ ] 4 -24 มี.ค. 2557 คู่มือแนะนำการสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ.

“ก.พ. ภาค ก. เปิดรับสมัครสอบ [ ] 4 -24 มี.ค. 2557  108 คำถาม คู่มือแนะนำการสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12750 หรือ
ตำแหน่ง: 108 คำถาม คู่มือแนะนำการสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ.
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 24 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คู่มือแนะนำการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2557
เพื่อประโยชน์ของท่าน
๏โปรดอ่านคู่มือแนะนำการสมัครสอบโดยละเอียด
๏ปฏิบัติตามที่ได้แนะนำไว้ทุกขั้นตอน


 • ผู้ที่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แบบเดิมอยู่แล้ว ยังคงใช้ได้ต่อไป ไม่ต้องสมัครสอบในครั้งนี้อีก
 • คะแนน สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ได้นำมารวมกับคะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการต่าง ๆ ดังนั้น ผู้ที่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. แล้ว จึงไม่ต้องสมัครใหม่เพื่อสอบให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น
 • การสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำป 2557 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในป การศึกษา 2557 ในระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได
 • ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว เลือกได้เพียง 1 ระดับ และ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น
 • เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

ขั้นตอนการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ 1 สมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มีนาคม 2557

 • 1. เข้าเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557” หัวข้อย่อยด้านซ้าย “สมัครสอบ”
 • 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครสอบให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป>นจริง แล้วคลิก บันทึกข้อมูล
 • 3. จะปรากฏรายละเอียดข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ – นามสกุล วุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบ หน่วยที่สมัครสอบ ให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อน
 • 3.1 หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กด แก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัคร เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
 • 3.2 หากตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง คลิกยืนยัน ซึ่งในขั้นตอนนี้ เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเลขประจำตัวประชาชน และหน่วยที่สมัครสอบได้
 • 4. ระบบจะให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (ซึ่งแบบฟอร์มการชำระเงินจะมี 2 แผ่น) เพื่อนำไปชำระเงินต่อไป หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ก็ได้

ข้อควรระวัง เลขประจำตัวประชาชน หากไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน จะไม่สามารถเข้าสอบได้และที่อยู่ต้องกรอกให้ละเอียด เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินและเลือกศูนย์สอบที่ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 4 – 25 มีนาคม 2557
ให้ผู้สมัครสอบ กรอกรหัสศูนย์สอบและชื่อศูนย์สอบ ที่ต้องการซึ่งยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ในแบบฟอร์มการชำระเงินแล้วนำไปชำระ เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557 เมื่อชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินที่ทางธนาคารให้มา ดังนี้

 • เพื่อชำระ : 9267 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ชื่อลูกค้า : ต้องตรงกับชื่อผู้สมัครสอบ
 • เลขที่ใบเสร็จ / เลขที่อ้างอิง 1 : ตรงกับ Ref No1.
 • เลข ที่อ้างอิง 2 / 3 : ต้องตรงกับหมายเลขประจำตัวประชาชน / ต้องตรงกับศูนย์สอบที่เลือกสมัครสอบ และพิมพ์/แบบฟอร์มการชำระเงินหากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งให้ธนาคารแก้ไขทันที (หากแก้ไขภายหลัง อาจจะไม่ได้ศูนย์สอบตามที่ต้องการ กรณีที่ธนาคารดำเนินการถูกต้องแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้) ในขั้นตอนนี้ เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขศูนย4สอบได
 • กรณี ที่ศูนย์สอบที่ต้องการจะเลือกที่นั่งสอบเต็ม ให้ผู้สมัครสอบเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอน 3 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 มีนาคม 2557
หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการ ดังนี้

 1. ให้เข้าเว็บไซต์ที่หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำป 2557” หัวข้อย่อยซ้ายมือ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ”
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ คลิกค้นหา
 3. จะ ปรากฏ ชื่อ นามสกุล หน่วยที่สมัครสอบ ศูนย์สอบ และมีเครื่องหมาย ✓ (ถูก)   หน้าหัวข้อที่ท่านดำเนินการแล้ว หรือมีเครื่องหมาย × (กากบาท) หน้าหัวข้อที่ท่านยังไม่ดำเนินการ การสมัครสอบจะสมบูรณ/เมื่อมีเครื่องหมาย ✓ (ถูก) ทุกหัวข้อ

ขั้นตอนที่ 4 ค้นหาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ให้ เข้าเว็บไซต์ที่หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำป 2557” หัวข้อย่อยซ้ายมือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ คลิกค้นหา
 3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล หน่วยที่สมัครสอบ ศูนย์สอบ คลิกปุNม “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
 4. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน หมายเหตุ ในบัตรประจำตัวสอบ ให้ครบถ้วน
 5. หาก ระบบขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบว่ากรอกเลขประจำตัวประชาชนถูกต้องหรือไม่หรือให้คลิกที่หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” อีกครั้ง

หากผู้สมัครสอบท่านใดไม่ ทราบว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ หัวข้อย่อยซ้ายมือ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” เมื่อเข้าไปแล้วจะปรากฏข้อมูลการสมัครสอบ 3 ข้อ คือ

 • สมัครสอบ
 • ชำระเงินค่าสมัคร
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

หากปรากฏเครื่องหมาย √ ทั้ง 3 หัวข้อ แสดงว่าท่านได้สมัครสอบครบทุกขั้นตอนแล้ว
หากหัวข้อใดยังมีเครื่องหมาย × ให้ดำเนินการดังนี้
หัวข้อสมัครสอบให้คลิก <<คลิกที่นี่>> เพื่อสมัครสอบใหม่
หัวข้อชำระเงิน ให้คลิกที่ แบบฟอร์มการชำระเงิน เพื่อพิมพ/แบบฟอร/มนำไปชำระเงินต่อไป
หัวข้อพิมพ/บัตรประจำตัวสอบ ให้คลิก <<คลิกที่นี่>> เพื่อพิมพ/บัตรประจำตัวสอบ
ปัญหาที่พบบ่อย
ข้อ 1 ถาม คุณสมบัติของผู้ประสงค/จะสมัครสอบมีอะไรบ้าง
ตอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปZ นับถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557


ข้อ 2 ถาม จะสมัครได้คนละกี่ระดับ กี่ศูนย์สอบ
ตอบ สมัครได้คนละ 1 ระดับ 1 ศูนย์สอบ เท่านั้น


ข้อ 3 ถาม ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ จะทำอย่างไร
ตอบ ในช่วงเวลา 08.30 น. – 17.00 น. จะมีผู้เข้ามาสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงจะได้เปรียบผู้ที่ใช้อินเทอร์ เน็ตที่มีความเร็วต่ำ ดังนั้นหากเป>นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการสมัครในช่วงเวลาดังกล่าว


ข้อ 4 ถาม กรอกใบสมัคร คลิกส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้ จะทำอย่างไร
ตอบ หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไม่ได้ ให้ท่านตรวจสอบโดยเข้าไปที่หัวข้อย่อยซ้ายมือ ตรวจสอบสถานะของผู้สมัครสอบ


ข้อ 5 ถาม หากกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด และยืนยันการสมัครไปแล้วจะทำอย่างไร
ตอบ ให้กรอกใบสมัครสอบใหม่โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง ในกรณีที่มีการกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด จะไม่สามารถแก้ไขได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดปุSมส่งและยืนยันใบสมัคร


ข้อ 6 ถาม ถ้าสมัครไปแล้วต้องการ แก้ไขระดับหรือศูนย์สอบ ที่สมัครสอบแล้วได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนการสมัครสอบ ในประกาศรับสมัครข้อ 5.2 ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนจะกดปุ่มส่งและยืนยันใบสมัคร


ข้อ 7 ถาม สมัครสอบแล้ว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบสถานการณ์สมัครสอบหรือไม่
ตอบ จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีผลต่อสิทธิในการสมัครสอบของผู้สมัครสอบ


ข้อ 8 ถาม สมัครสอบแล้ว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ระบบขึ้น “ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ” หรือ “ไม่พบข้อมูลการชำระเงิน” จะทำอย่างไร
ตอบ ตรวจดูว่าถึงกำหนดวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 แล้วหรือไม่ ถ้าถึงกำหนดแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบอีกครั้งหนึ่ง


ข้อ 9 ถาม หากกรอก ชื่อ – นามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ผิด เช่น วัน เดือน ปีเกิด สาขาวิชา สถาบันการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม ที่อยู่จะแก้ไขอย่างไร
ตอบ ผู้ที่กรอกชื่อ – นามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ในใบสมัครผิดพลาด ไม่สามารถแก้ไขได้ โดยในการเข้าสอบสำนักงาน ก.พ. จะยึดเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก ที่ตรงตามใบสมัครเป็นหลัก และเมื่อท่านสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปแล้ว ท่านสามารถยื่นหลักฐานเพื่อขอแก้ไขไปยังสำนักงาน ก.พ. ได้


ข้อ 10 ถาม หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
ตอบ ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข แต่ในวันสอบข้อเขียน จะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรหรือเอกสารการแสดงตนที่กำหนดในระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2635 3392-5 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2547 1329 หรือ 0 2547 1116 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
สมัครงาน ก.พ. ภาค ก. งานราชการ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  ก.พ. ภาค ก. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 มี.ค. 2557
สอบวันที่: 29 มิ.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 26 ก.ย. 2557

Comments

comments