Categories
รายงานพิเศษ

กกต. ไม่เลือกตั้งสมัครสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจได้หรือไม่??

“กกต. ไม่เลือกตั้งสมัครสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจได้หรือไม่??”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12603 หรือ
ตำแหน่ง: ไม่เลือกตั้งสมัครสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจได้หรือไม่??
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: – 2 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตามที่มีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าหากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วจะมีผลต่อการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือไม่??

หรือจะมีผลอย่างไรกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในส่วนราชการและรัฐวิหสากิจต่างๆ หรือไม่ คำตอบจากเว็บไซต์ กกต. (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 72  บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ ย่อมได้รับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ

แต่..การเสียสิทธิที่ว่านั้นเป็นสิทธิทางการเมืองล้วนๆ เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับสิทธิอื่นๆ ตามมาตรา 26 พ.ร.บ.ประกอบการเลือกตั้งฯ

ไม่ไปเลือกตั้ง ไม่แจ้งเหตุ เสียสิทธิ 3 ประการ

 

 1. เสียสิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
 2. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.
 3. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

**สิทธิทั้ง 3 ประการ ไม่จำกัดระยะเวลาการเสียสิทธิ  แต่..เมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่น เพียงหนึ่งครั้งจะได้สิทธิทั้งนั้นกลับคืนมา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หากไม่ต้องการเสียสิทธิ ในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะมี กิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ ให้เสียสิทธิ 3 ประการ

การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 2. เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้
 3. พิการ หรือสูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กม.
 6. มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต.กำหนด
วิธีการแจ้งเหตุ ระหว่างก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน จนถึงหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน  
 1. กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่ อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
 2. แนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 3. ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ได้ 3 วิธีการ คือ
  3.1 ยื่นด้วยตนเอง
  3.2 มอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทน
  3.3 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) หมวด 3 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนที่ 1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และส่วนที่ 2 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวกับ “การเลือกตั้ง” คลิกที่นี่

สมัครงาน กกต. งานราชการ กกต. รับสมัคร สอบ กกต. 2557 สอบ กกต. 57 กกต. เปิดสอบ

Comments

comments