Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555-2559

กรมการพัฒนาชุมชนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เตรียมสอบกรมพัฒนาชุมชน สำหรับแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555-2559 จัดทำโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทั้งหมดประกอบด้วย

  • กรอบแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์ และภารกิจ อำนาจหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
  • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและแผนที่ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555-2559
  • วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555-2559
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของกองทุนชุมชน
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
  • ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555-2559

คำนำ

แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555-2559 มีเป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์  “ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” ด้วยภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนที่ทุกคนต้องขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายร่วมกัน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ ซึ่งแต่ละแผนงานโครงการที่มีอยู่ ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย การประชาพิจารณ์ การปรับปรุงข้อมูลจากผู้บริหารทุกระดับและพัฒนาการ เพื่อเหลาให้มีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ที่สำคัญคือ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555-2559 ได้กำหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กระบวนงานโครงการ และกิจกรรม โดยมีโครงการกิจกรรมสำคัญที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์โดยตรง (Flagship project) โครงการที่มุ่งผลเป็นเลิศในทางปฏิบัติ (Best practice project) และโครงการเผยแพร่ความสำเร็จ (Quick win project) สำหรับหน่วยงานในส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถกำหนดรูปแบบแนวทางปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ “ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง”

อ่านต่อลิงค์  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ หรือ คลิกเลือก Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Comments

comments