ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสอบ  ครูอัตราจ้าง (บัดนี้ – 14 พ.ย. 2556)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง : รับสมัคร ครูอัตราจ้าง

ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำงานเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(ครูอัตราจ้าง) ด้วยเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ระยะเวลาการจ้าง ๑๑ เดือน (วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย
อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

หลักฐานการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑.๕*๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือ หนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า "ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ"
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ- สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือนจำนวน ๑ ฉบับ

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าสมัครคนละ ๔๐ บาท
ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง เลขที่ ๑๒๘/๔ ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๒๘๕๗๔ โทรสาร ๐๕๔-๒๒๘๕๗๔

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

จะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เวลา ๑๘.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

วิธีการสมัครงาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง :

 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง เลขที่ ๑๒๘/๔ ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๒๘๕๗๔ โทรสาร ๐๕๔-๒๒๘๕๗๔  

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 15 พ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 15 พ.ย. 2556

Comments

comments